Ordonnantie tot wijziging van de artikelen 8, 17, 37, 38, 40 en 42 van het Wetboek der successierechten, de 6 juillet 2022

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Art. 2. In artikel 8 van het Wetboek der successierechten, gewijzigd bij de wet van 22 december 1989, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 1. in het tweede lid worden de woorden " of die hij geroepen is kosteloos na dit overlijden te ontvangen, " opgeheven ;

 2. tussen het tweede en het derde lid worden twee leden ingevoegd, luidende :

  " Als de erflater een contract had afgesloten op grond waarvan er pas een uitkering kan gebeuren na zijn overlijden, worden de sommen, renten of waarden geacht kosteloos te worden verkregen, en geacht als legaat te zijn verkregen, naar gelang van het geval :

 3. door de persoon die het levensverzekeringscontract afkoopt na het overlijden van de erflater, op het tijdstip van de afkoop ;

 4. door de persoon die de sommen, renten of waarden effectief verkrijgt na het overlijden van de erflater, op het tijdstip dat er een uitkering gebeurt.

  Wanneer een overledene gehuwd was onder een stelsel van gemeenschap, gelden de bepalingen van het eerste, het tweede en het derde lid ook voor de sommen, renten of waarden die kosteloos aan de langstlevende echtgenoot toekomen ingevolge een levensverzekeringscontract of een contract met vestiging van rente dat door die langstlevende echtgenoot is gesloten. " ;

 5. het vroegere vijfde lid, dat het zevende lid wordt, wordt aangevuld met de volgende zin : " Dit tegenbewijs kan niet worden geleverd door aan te tonen dat het contract werd geschonken aan deze persoon. " ;

 6. tussen het vroegere vijfde en zesde lid, die respectievelijk het zevende en het negende lid worden, wordt een lid ingevoegd, luidende :

  " In het geval van een levensverzekeringscontract wordt de belastbare grondslag van de sommen, renten of waarden, die aan de begunstigde van het beding, kunnen toekomen, verminderd met het bedrag dat als belastbare grondslag heeft gediend voor de heffing van de schenkingsrechten indien het contract door de erflater aan die persoon werd geschonken. ".

  Art. 3. In de Nederlandse versie van artikel 17, eerste lid van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 juli 2001, wordt het woord " onroerende " opgeheven.

  Art. 4. In de Franse versie van artikel 17, eerste lid van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 juli 2001, wordt het woord " immeubles " vervangen door het woord " biens ".

  Art. 5. Artikel 37 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT