Ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet, de 26 février 2024

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Art. 2. In het opschrift van Titel I, Hoofdstuk I, Afdeling 5 van de Nieuwe Gemeentewet, laatst gewijzigd bij ordonnantie van 6 juli 2022, worden de woorden "en ambtskledij" opgeheven.

Art. 3. In artikel 21, tweede lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de ordonnantie van 17 juli 2020, worden de woorden "de ambtskledij of" opgeheven.

Art. 4. In artikel 84 van dezelfde wet, gewijzigd bij ordonnanties van 27 februari 2014 en 17 juli 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. de tweede paragraaf wordt aangevuld met de volgende leden:

  "De gemeenteraadsleden hebben toegang tot de notulen van het college van burgemeester en schepenen en van de gemeenteraad, inzonderheid via elektronische weg. Deze notulen blijven beschikbaar op papier bij het secretariaat van het college.

  Naast de voornoemde notulen, kunnen zij tevens de elektronische verzending, indien mogelijk, van de akten en stukken betreffende het bestuur van de gemeente vragen.

  In het kader van de raadpleging van de informatie zoals bedoeld in voorgaande leden, vallen ze onder het beroepsgeheim als bedoeld in artikel 458 van het Strafwetboek wanneer de geraadpleegde informatie persoonsgegevens bevat.";

 2. in de derde paragraaf worden de woorden "tot geheimhouding verplicht." vervangen door de woorden "gebonden aan het beroepsgeheim als bedoeld in artikel 458 van het Strafwetboek.";

 3. het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 4, luidende:

  " § 4. Het college van burgemeester en schepenen meldt de publicatie van de notulen van de gemeentecolleges aan elk lid van de gemeenteraad.".

  Art. 5. In artikel 87 van dezelfde wet, gewijzigd bij de ordonnanties van 27 februari 2014 en 29 oktober 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 4. het tweede lid van paragraaf 1 wordt aangevuld met de volgende zin:

  "Elk agendapunt waarvoor een beslissing moet worden genomen, moet vergezeld gaan van een beraadslagingsontwerp.";

 5. paragraaf 5 wordt opgeheven.

  Art. 6. In artikel 87bis, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de ordonnanties van 17 juli 2003, 5 maart 2009 en 17 juli 2020, wordt aangevuld met wat volgt:

  "De beraadslagingsontwerpen en desgevallend de verklarende synthesenota's, bedoeld in artikel 87, § 1, tweede lid, worden ter kennis gebracht van het publiek via bekendmaking op de gemeentelijke website uiterlijk de dag vóór deze van de vergadering van de gemeenteraad.

  Niettegenstaande...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT