Ordonnantie tot oprichting van een paritaire huurcommissie en ter bestrijding van buitensporige huurprijzen, de 28 octobre 2021

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Art. 2. Voor de toepassing van deze ordonnantie wordt er verstaan onder " Code " : de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode. ".

Art. 3. In artikel 2, § 1, van de Code, worden worden een 36° en een 37° toegevoegd, luidend als volgt :

 1. Indicatief rooster van de huurprijzen : het indicatief rooster van referentiehuurprijzen ingevoerd door artikel 225 van deze Code.

 2. Referentiehuurprijs : de in het indicatief rooster van de huurprijzen opgenomen mediane huurprijs voor het bedoelde goed, ingesteld bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 oktober 2017 " tot invoering van een rooster van indicatieve huurprijzen ".

  HOOFDSTUK II. - Wijzigingsbepalingen tot oprichting van een paritaire huurcommissie

  Art. 4. Na Hoofdstuk III van de Code wordt een nieuw hoofdstuk III/1 ingevoegd, dat als volgt luidt :

  " Hoofdstuk III/1 - De paritaire huurcommissie

  Art. 107/1. - Er wordt bij de Adviesraad voor de Huisvesting een paritaire huurcommissie ingesteld die bevoegd is om advies te geven over de redelijkheid van de huurprijs voor elke woonhuurovereenkomst in het Brussels Gewest die voldoet aan de twee volgende cumulatieve voorwaarden :

 3. niet gesloten zijn door een openbare vastgoedoperator zoals omschreven in artikel 2, § 1er, 4° van de Code of door een sociaal verhuurkantoor

 4. de huurprijs is niet omkaderd bij een ordonnantie of een besluit van de Regering.

  De paritaire huurcommissie brengt binnen twee maanden na de indiening van de aanvraag advies uit. Dat advies omvat, in voorkomend geval, een voorstel van herziene huurprijs.

  Wanneer door een van de partijen bij de huurovereenkomst of door een door hem of haar gemachtigd persoon een beroep wordt gedaan op de paritaire huurcommissie en zij een advies uitbrengt tot herziening van het huurprijsbedrag, stelt ze de partijen een tot het bedrag van de huurprijs beperkte bemiddeling voor.

  Tenzij de partijen anders overeenkomen, wordt de als gevolg van een door de paritaire huurcommissie voorgestelde bemiddeling herziene huurprijs van kracht met ingang van de eerste dag van de maand die volgt op de datum van de aanhangigmaking bij deze commissie.

  De gemotiveerde adviezen van de paritaire huurcommissie hebben een niet-bindend karakter. ".

  Art. 107/2. - De paritaire huurcommissie kan worden benaderd door iedere belanghebbende en door de rechter bij wie het verzoek aanhangig is gemaakt voor een advies over de regelmatigheid van de huurprijs overeenkomstig de artikelen 224/1, 240 en 241 van de Code.

  De verhuurder of een door hem gemachtigd persoon kan de paritaire huurcommissie ook om advies vragen over de regelmatigheid van de gevraagde huurprijs na de eerste drie jaar van de huurovereenkomst, wanneer blijkt dat de huurprijs die op het tijdstip van de aanvraag moet worden betaald, 30 % lager ligt dan de referentiehuurprijs, zonder dat...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT