Ordonnantie houdende wijziging van de Brusselse Huisvestingscode met het oog op de wijziging van de huurprijsindexering, de 13 octobre 2022

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Art. 2. Voor de toepassing van deze ordonnantie wordt verstaan onder :

 1. Code : de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode ;

 2. EPB-certificaat : energieprestatiecertificaat.

  Art. 3. In artikel 224/2 van de Code wordt in § 1 een lid 2 ingevoegd :

  " De in lid 1 bedoelde aanpassing van de huurprijs aan de kosten van het levensonderhoud, die een verhoging van het bedrag van de huurprijs tot gevolg heeft, is slechts verschuldigd indien :

 3. de schriftelijke huurovereenkomst is geregistreerd overeenkomstig artikel 227 en ;

 4. het EPB-certificaat aan de huurder is voorgelegd overeenkomstig artikel 217. ".

  Art. 4. In artikel 224/2 van de Code wordt een paragraaf 1/1 ingevoegd, die als volgt luidt :

  " § 1/1. In afwijking van § 1 zal voor lopende huurovereenkomsten voor woningen waarvoor een EPB-certificaat E is afgegeven, waarvan de verjaardatum op of na de datum van inwerkingtreding van de ordonnantie valt, de aanpassing van de huurprijs aan de kosten van het levensonderhoud worden berekend overeenkomstig de voorwaarden van artikel 1728bis met maximaal 50 % van de toegestane indexering.

  In afwijking van § 1 zal voor lopende huurovereenkomsten voor woningen waarvoor een EPB-certificaat F of G is afgegeven, waarvan de verjaardatum op of na de datum van inwerkingtreding van de ordonnantie valt, de huurprijs niet aangepast mogen worden aan de kosten van het levensonderhoud.

  De in de leden 1 en 2 bedoelde beperking van de aanpassing van de huurprijs aan de kosten van levensonderhoud geldt voor twaalf maanden. ".

  Art. 5. Deze ordonnantie treedt in werking de dag waarop zij in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  Handtekening

  Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

  Brussel, 13 oktober 2022.

  De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT