Ordonnantie houdende de wijziging van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid met het oog op de omzetting van richtlijn (EU) 2020/2184 van 16 december 2020 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water, de 8 février 2024

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Deze ordonnantie voorziet in de omzetting van de Europese richtlijn 2020/2184 van 16 december 2020 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water.

Art. 2. § 1. In artikel 5, 38°, van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid worden de volgende wijzigingen aangebracht:

de woorden "of andere huishoudelijke doeleinden, zowel in openbare als in particuliere gebouwen en terreinen," worden ingevoegd tussen het woord "voedselbereiding," en het woord "ongeacht";

de woorden "evenals water dat vanuit een openbaar distributienetwerk aan levensmiddelenbedrijven wordt geleverd vóór behandeling of bewerking in deze bedrijven" worden ingevoegd tussen het woord "verpakkingen," en de woorden "met uitzondering".

§ 2. Artikel 5 van dezelfde ordonnantie wordt aangevuld met de bepaling onder 66°, luidende:

"66° "waterleverancier": elke entiteit die voor menselijke consumptie bestemd water levert, ofwel in de hoedanigheid van wateroperator zoals bedoeld in artikel 17, § 1, 1° tot 3°, ofwel in de hoedanigheid van houder van een machtiging voor een privé-waterwinning die verbruikers kan bevoorraden zonder gebruik te maken van het openbaar leidingnet, ofwel in de hoedanigheid van operator die voor menselijke consumptie bestemd water levert vanuit een tankauto of tankschip.".

Art. 3. Artikel 36/1 van dezelfde ordonnantie, ingevoegd bij de ordonnantie van 28 oktober 2010, wordt vervangen als volgt:

" § 1. De voorziening, behandeling en distributie van het voor menselijke consumptie bestemd water dient te voldoen aan de regels bepaald door de Regering.

§ 2. De Regering hanteert een risicogebaseerde benadering die het gehele watervoorzieningssysteem omvat, van het onttrekkingsgebied tot aan het punt waarop aan de parameterwaarden wordt voldaan, met inbegrip van de onttrekking, behandeling, opslag en distributie van voor menselijke consumptie bestemd water. Ze kan eveneens regels vastleggen met betrekking op het huishoudelijk leidingnet en de behandelingschemicaliën en filtermaterialen die in contact komen met het voor menselijke consumptie bestemd water.

§ 3. In het kader van haar machtiging bedoeld in paragraaf 2, respecteert de Regering de volgende principes die de waterleveranciers verplichten om:

  1. de risicobeoordeling en het risicobeheer van het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT