Ordonnantie houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds, gedaan te Brussel op 19 oktober 2018, de 3 juin 2021

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 135 van de Grondwet.

Art. 2. De Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds, gedaan te Brussel op 19 oktober 2018, zal volkomen gevolg hebben.

Handtekening

Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 3 juni 2021.

Het Lid van het Verenigd College,

bevoegd voor Welzijn en Gezondheid,

E. VAN DEN BRANDT

Het Lid van het Verenigd College,

bevoegd voor Welzijn en Gezondheid,

A. MARON

Het Lid van het Verenigd College, bevoegd voor de Gezinsbijslagen, Begroting, Openbaar Ambt en Externe betrekkingen,

S. GATZ

Het Lid van het Verenigd College, bevoegd voor de Gezinsbijslagen, Begroting, Openbaar Ambt en Externe betrekkingen,

B. CLERFAYT

Aanhef

De Verenigde Vergadering...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI