Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 26 april 2023 tussen de federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot oprichting van een Centraal fietsregister, de 25 janvier 2024

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Art. 2. Instemming wordt verleend met het samenwerkingsakkoord van 26 april 2023 tussen de federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot oprichting van het Centraal fietsregister.

Art. 3. Deze ordonnantie treedt in werking op de dag van de bekendmaking van de laatste goedkeuringsakte van de contractpartijen bij het samenwerkingsakkoord in het Belgisch Staatsblad.

BIJLAGE.

Art. N.

Voor het samenwerkingsakkoord :

( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 12-02-2024, p. 15923 )

Handtekening

Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 25 januari 2024.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de promotie van het Imago van Brussel en Biculturele zaken van gewestelijk belang,

R. VERVOORT

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid,

E. VAN DEN BRANDT

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT