Ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene rekening en eindregeling van de begroting van het Brussels Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën voor het jaar 2022, de 25 janvier 2024

TITEL I. - Uitvoeringsrekening van de begroting

HOOFDSTUK I. - Middelenbegroting

Artikel 1. De raming van de vastgestelde rechten van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën voor het begrotingsjaar 2022 bedraagt, in overeenstemming met de bijgevoegde tabel "Uitvoeringsrekening van de begroting - Middelenbegroting: . . . . . 1.600.627.000,00€

Art. 2. De ten voordele van de diensten van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën vastgestelde rechten voor het begrotingsjaar 2022 bedragen, in overeenstemming met de bijgevoegde tabel "Uitvoeringsrekening van de begroting- Middelenbegroting: . . . . . 989.676.597,26€

HOOFDSTUK II. - Algemene uitgavenbegroting

Art. 3. De raming van de vastleggingskredieten ten laste het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën voor het begrotingsjaar 2022 bedraagt, overeenkomstig de bijgevoegde tabel "Uitvoeringsrekening van de begroting - Algemene uitgavenrekening: . . . . . 1.600.627.000,00€

Art. 4. De bedragen die tijdens het begrotingsjaar 2022 werden vastgelegd uit hoofde van verbintenissen ontstaan of aangegaan tijdens dit begrotingsjaar en, voor de recurrente verbintenissen waarvan de gevolgen zich over meerdere jaren uitstrekken, de tijdens het begrotingsjaar opeisbare bedragen, vertegenwoordigen in het totaal, overeenkomstig de bijgevoegde tabel "Uitvoeringsrekening van de begroting - Algemene Uitgavenbegroting": . . . . . 989.165.890,22€

Art. 5. De vereffeningskredieten ten laste van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën voor het begrotingsjaar 2022 bedragen, overeenkomstig de bijgevoegde tabel "Uitvoeringsrekening van de begroting - Algemene Uitgavenbegroting": . . . . . 1.600.627.000,00€

Art. 6. De bedragen die tijdens het begrotingsjaar 2022 werden vereffend uit hoofde van de vastgestelde rechten die voortvloeien uit voorafgaandelijk of gelijktijdig vastgelegde verbintenissen bedragen, overeenkomstig de bijgevoegde tabel "Uitvoeringsrekening van de begroting - Algemene Uitgavenbegroting": . . . . . 989.165.890,22€

Art. 7. Conform artikel 62 van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle en de artikelen 3, 4 en 6 van deze ordonnantie:

  1. het uitstaand bedrag van de vastleggingen o p 1 januari 2022 is : . . . . . 0,00 €

  2. bedragen de kredieten vermeld krachtens artikel 3 : . . . . . 1.600.627.000,00€

  3. de aangerekende vastleggingen zijn : . . . . . 989.165.890,22 €

  4. het verschil tussen de aangerekende vastleggingen vermeld in punt c) en de kredieten vermeld in punt b) is : . . . . . 611.461.109,78 €

  5. de geannuleerde vastleggingen zijn : . . . . . 0,00 €

  6. de geannuleerde kredieten op het einde van het begrotingsjaar 2022 zijn : . . . . . 611.461.109,78€

  7. het uitstaand bedrag van de vastleggingen op 31 december 2022 is : . . . . . 0,00 €

TITEL II. - Jaarrekening

HOOFDSTUK I. - Balans op 31 december 2022

Art. 8. De balans op 31 december 2022 is als volgt:

ACTIVA ACTIF
2300 Informatica materiaal 17.917,32 € Matériel informatique
2309 Afschijvingen op informaticamaterieel - 17.917,32 € Amortissements sur matériel informatique
2911 LT vorderingen op het Gewest - € Créances LT sur la Région
2912 LT leningen aan de Gemeenten - Opdracht 1 76.969.850,55 € Prêts LT aux Communes - Mission 1
2913 LT leningen aan de Gemeenten- Opdracht 2 424.017.582,20 € Prêts LT aux Communes - Mission 2
2915 LT leningen aan de Gemeenten - Opdracht 5 196.416.389,95 € Prêts LT aux Communes - Mission 5
4140 Te innen opbrengsten 533.948,23 € Produits à recevoir
4161 LT Leningen a/d Gemeenten die binnen het jaar vervallen Opdracht 1 14.709.378,40 € Prêts LT aux Communes échéant
4162 KT Leningen aan de Gemeenten- Opdracht 2 334.600.000,00 € Prêts CT aux Communes - Mission 2
4163 LT Leningen a/d Gemeenten die binnen het jaar vervallen Opdracht 2 43.844.371,21 € Prêts LT aux Communes échéant
4165 LT Leningen a/d Gemeenten die binnen het jaar vervallen Opdracht 5 9.791.598,25 € Prêts LT aux Communes échéant
4169 Tussentijdse interesten M2 leningen - 6.357,66 € Intérêts intercalaires prêts Mission 2
4911 Over te dragen interesten ( prorata) 8.981.609,62 € Intérêts courus non échus (prorata)
5510 Belfius financiering 226.095,21 € Belfius - financement
5511 Belfius - werking 568,08 € Belfius - fonctionnement
5520 BNP-Paribas Fortis - Financiering 73.055,53 € BNP Paribas Fortis - financement
5530 CBC 164.117,14 € CBC
5540 ING 101.832,27 € ING
5550 KBC 68.768,99 € KBC
TOTAAL DER ACTIVA 1.110.492.807,97 € TOTAL DE L' ACTIF

PASSIF PASSIVA
1700 Financiële schuld LT-Opdracht 1 65.731.031,98 € Dette financière LT - Mission 1
1700 Financiële schuld LT-Opdracht 2 408.299.532,35 € Dette financière LT - Mission 2
1700 Financiële schuld LT-Opdracht 5 147.844.435,67 €
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT