Ordonnantie houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2024, de 22 décembre 2023

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Afdeling 1. - Inleidende bepalingen

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Art. 2. Voor de toepassing van deze ordonnantie wordt verstaan onder:

 1. Ordonnantie: de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle;

 2. Regeringsbesluit van 13 juli 2006: het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2006 betreffende de begrotingscyclus, de structuur van de begrotingsordonnantie, de algemene toelichting bij de begroting en de verantwoordingen bij de begroting;

 3. Regeringsbesluit van 16 december 2021: besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 december 2021 betreffende de begrotingscontrole, de begrotingsopmaak, de begrotingswijzigingen en de monitoring van de uitvoering van de begroting van de gewestelijke entiteit.

  Afdeling 2. - Algemene bepalingen in het kader van tijdelijke afwijkingen of aanpassingen van ordonnanties en regeringsbesluiten

  Art. 3. De bepalingen opgenomen in deze begrotingsordonnantie zijn slechts van toepassing voor het begrotingsjaar 2024 en hebben geen gevolgen meer na het begrotingsjaar 2024.

  Afwijkingen of aanpassingen van ordonnanties en regeringsbesluiten die worden opgenomen in de bepalingen van deze begrotingsordonnantie zijn dus tijdelijk van aard en enkel van toepassing voor het begrotingsjaar 2024 en tot op het moment dat een wijzigende ordonnantie of respectievelijk een wijzigend regeringsbesluit in voege treedt.

  Art. 4. In afwijking van het artikel 15 van het regeringsbesluit van 13 juli 2006, is het beschikkende gedeelte van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2024 onderverdeeld in vier hoofdstukken in plaats van vijf secties:

 4. hoofdstuk 1: algemene bepalingen;

 5. hoofdstuk 2: bijzondere bepalingen in verband met de diensten van de Regering met inbegrip van de bepalingen in verband met de organieke begrotingsfondsen;

 6. hoofdstuk 3: bijzondere bepalingen in verband met de autonome bestuursinstellingen;

 7. hoofdstuk 4: bijzondere bepalingen in verband met de andere verbintenissen van de gewestelijke entiteit.

  Art. 5. De artikels 16 tot 18 en het artikel 20 van het regeringsbesluit van 13 juli 2006 blijven van toepassing voor het begrotingsjaar 2024 met dien verstande dat de benamingen sectie I, sectie II, sectie III en sectie V vervangen worden door respectievelijk hoofdstuk 1, hoofdstuk 2, hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4.

  Het artikel 19 van het regeringsbesluit van 13 juli 2006 is niet van toepassing voor het begrotingsjaar 2024.

  Art. 6. In afwijking van het artikel 21, eerste lid, van het regeringsbesluit van 13 juli 2006, bevat de begrotingstabel voor het begrotingsjaar 2024 twee afzonderlijke afdelingen: de afdeling 1 die de uitgaven van de diensten van de Regering bevat en de afdeling 2 die de verschillende begrotingen van de autonome bestuursinstellingen van eerste categorie bevat.

  Art. 7. De artikelen 29, eerste lid, vijfde en zesde streepje, en 31 van het regeringsbesluit van 13 juli 2006 zijn niet van toepassing in 2024.

  Art. 8. Het artikel 11, tweede lid, van de ordonnantie is niet van toepassing in 2024.

  Afdeling 3. - Algemene bepalingen in verband met de begrotingstabellen

  Onderafdeling 1. - Begrotingstabellen van de diensten van de Regering

  Art. 9. Voor de uitgaven van de begroting van de diensten van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2024 worden kredieten geopend ten bedrage van:

  In euro Vastleggingskredieten
  -
  Crédits d'engagement
  Vereffeningskredieten
  -
  Crédits de liquidation
  En euros
  Gesplitste kredieten
  Variabele gesplitste kredieten
  7.621.915.000
  416.466.000
  7.234.012.000
  400.555.000
  Crédits dissociés
  Crédits dissociés variables
  Algemene totalen 8.038.381.000 7.634.567.000 Totaux généraux

  Deze kredieten worden opgesomd in de bij deze ordonnantie gevoegde tabellen, afdeling 1.

  Art. 10. In toepassing van het artikel 14 van de ordonnantie, worden de uitgaven gemachtigd per programma waarvan de krediettotalen opgenomen zijn in de bij deze ordonnantie gevoegde begrotingstabellen, afdeling 1.

  Onderafdeling 2. - Begrotingstabellen van de autonome bestuursinstellingen

  Art. 11. In toepassing van het artikel 86, § 2, van de ordonnantie, worden de kredieten van de initiële begrotingen (ontvangsten en uitgaven) van de autonome bestuursinstellingen van eerste categorie opgesomd in de bij deze ordonnantie gevoegde begrotingstabellen, afdeling 2.

  De autonome bestuursinstellingen van eerste categorie die worden geconsolideerd in de begroting van de gewestelijke entiteit worden hieronder opgesomd:

 8. Centrum voor informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG);

 9. Leefmilieu Brussel (BIM);

 10. Net Brussel - Gewestelijk Agentschap voor Netheid (GAN);

 11. Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp (DBDMH);

 12. Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën (BGHFGT);

 13. Innoviris - Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel (IWOIB);

 14. Brussel - Preventie & Veiligheid (BPV);

 15. Perspective.brussels - Brussels Planningsbureau (BPB).

  Art. 12. In toepassing van het artikel 86, § 3, van de ordonnantie, worden de kredieten van de initiële begrotingen (ontvangsten en uitgaven) van de autonome bestuursinstellingen van tweede categorie opgesomd in de bij deze ordonnantie gevoegde begrotingstabellen, bijlage 1.

  De autonome bestuursinstellingen van tweede categorie die worden geconsolideerd in de begroting van de gewestelijke entiteit worden hieronder opgesomd:

 16. cvba Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (WFBHG);

 17. nv Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM);

 18. Actiris;

 19. Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) - inclusief nv Citeo;

 20. De Haven van Brussel;

 21. Brupartners;

 22. nv Brusoc;

 23. Brussels Waarborgfonds;

 24. nv Brussel Ontmanteling;

 25. vzw IRISteam;

 26. Brussel Gas Elektriciteit (BRUGEL);

 27. nv Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap - parking.brussels (GPA);

 28. vzw visit.brussels;

 29. nv Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven - hub.brussels (BAOB).

  Art. 13. In toepassing van de regels voor economische hergroepering worden de kredieten van de initiële begrotingen (ontvangsten en uitgaven) van de instellingen, die gecreëerd zijn in de begroting van de gewestelijke entiteit om de verrichtingen uitgevoerd in gedelegeerde opdrachten aan eenheden die geen deel uitmaken van de ESR-perimeter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest rechtstreeks te consolideren in de begroting van de gewestelijke entiteit, opgesomd in de bij deze ordonnantie gevoegde begrotingstabellen, bijlage 2.

  De instellingen die gecreëerd zijn in de begroting van de gewestelijke entiteit om de verrichtingen uitgevoerd in gedelegeerde opdrachten aan eenheden die geen deel uitmaken van de ESR-perimeter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest rechtstreeks te consolideren in de begroting van de gewestelijke entiteit, worden hieronder opgesomd:

 30. Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - citydev.brussels (GOMB) (gedelegeerde opdrachten);

 31. nv Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) (gedelegeerde opdrachten);

 32. nv St'art (gedelegeerde opdrachten);

 33. finance&invest.brussels (GIMB) - inclusief haar filialen die geen deel uitmaken van de ESR-perimeter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (gedelegeerde opdrachten).

  Alle informatie aangaande deze begrotingen, alsook de maandelijkse uitvoeringscijfers voor deze begrotingen, worden aan Brussel Financiën en Begroting van de GOB bezorgd door begrotingscorrespondenten binnen die eenheden die geen deel uitmaken van de ESR-perimeter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die (een) gedelegeerde opdracht(en) uitvoeren voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  De rekeningen van die eenheden die geen deel uitmaken van de ESR-perimeter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die een of meerdere gedelegeerde opdrachten uitvoeren voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden evenwel niet geconsolideerd in de algemene rekening van de gewestelijke entiteit en het Rekenhof certificeert deze rekeningen niet.

  Onderafdeling 3. - Begrotingstabel van de gewestelijke entiteit

  Art. 14. In afwijking van het artikel 2, 2°, van de ordonnantie, omvat de gewestelijke entiteit de diensten van de Regering en de autonome bestuursinstellingen opgesomd in de artikelen 11 en 12 van deze ordonnantie.

  De geconsolideerde ontvangsten- en uitgavenbegroting van de gewestelijke entiteit, berekend volgens de methode van het Instituut voor de Nationale Rekeningen, wordt goedgekeurd en staat opgenomen in de vorm van een tabel op het einde van het beschikkende gedeelte van deze ordonnantie.

  Deze berekening houdt dus rekening met de opname van de gedelegeerde opdrachten aan de eenheden die geen deel uitmaken van de ESR-perimeter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, alsook met de overdrachten aan de eenheden die wel deel uitmaken van de ESR-perimeter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar waarvan de volledige begroting nog niet werd geconsolideerd in de begroting van de gewestelijke entiteit.

  Art. 15. Bijlage 3 bevat de tabel met de uitgaven voor rekening van derden (fiscaliteit).

  HOOFDSTUK 2-. Bijzondere bepalingen in verband met de diensten van de Regering, met inbegrip van de bepalingen in verband met de organieke begrotingsfondsen

  Afdeling 1. - Bepalingen van toepassing op alle diensten van de Regering

  Onderafdeling 1. - Bepalingen in verband met boekhoudkundige verrichtingen

  Art. 16. De diensten van de Regering zijn gemachtigd om, in het kader van de afsluiting van de budgettaire en boekhoudkundige verrichtingen van het jaar 2024, de uitstaande vastleggingen op de oude niet meer te gebruiken en/of verkeerde basisallocaties over te dragen naar de voortaan aan te wenden (nieuwe) basisallocaties.

  De diensten van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT