24 DECEMBER 2010. - Ordonnantie houdende de Uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2011

Artikel 1

Deze ordonnantie regelt een materie als bedoeld in artikel135 van de Grondwet.

Artikel 2

Voor de uitgaven van de begroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2011 worden kredieten geopend ten bedrage van :

En eurosCrédits de liquidationVereffeningskredietenCrédits d'engagementVastleggingskredietenIn euroCrédits dissociés87.421.00094.825.000Gesplitste kredieten

Deze kredieten worden opgesomd in de bij deze ordonnantie gevoegde tabel.

Artikel 3

In afwijking van artikel 15 van de organieke wet op het Rekenhof van 29 oktober 1846, mogen geldvoorschotten tot een maximumbedrag van 50.000 euro verleend worden aan de beheerders van de voorschotten, om onafhankelijk van de kleine uitgaven de schuldvorderingen te betalen die 5.000 euro niet te boven gaan.

Deze rekenplichtigen worden gemachtigd de nodige voorschotten te verlenen aan de ambtenaren en experten belast met een zending in het buitenland, zelfs indien deze voorschotten meer dan 5.000 euro bedragen.

De betaling van de erelonen van experten uit het buitenland en van de kosten voortvloeiend uit regelingen met vreemde landen mag eveneens per geldvoorschotten gebeuren, wat ook het bedrag ervan weze.

Artikel 4

De kosten voortspruitend uit tekorten van rekenplichtigen worden ten laste genomen van basisallocatie 01.0.1.43.41.

Artikel 5

Machtiging wordt verleend provisies toe te staan aan advocaten, experten en gerechtsdeurwaarders die voor rekening van de Commissie optreden.

Artikel 6

In afwijking van artikel 5 van de ordonnantie van 21 november 2006 tot vaststelling van de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, mogen ten laste van de bij de onderhavige ordonnantie geopende kredieten schuldvorderingen van vorige jaren worden aangezuiverd op de basisallocatie 01.0.1.12.01 met betrekking tot :

- erelonen van advocaten en geneesheren;

- gerechtskosten inzake burgerlijke, administratieve en strafzaken;

- presentiegelden, reis- en verblijfskosten van niet tot de Administratie behorende personen;

- bezoldigingen van niet tot de Administratie behorende deskundigen en prestaties van derden (met inbegrip van de provisionele voorschotten);

- allerhande schadevergoedingen aan derden voortvloeiend uit het opnemen door de Commissie van haar verantwoordelijkheid voor wat betreft van door haar organen en door haar beambten gepleegde handelingen.

Artikel 7

De encours van de basisallocaties 02.5.1.51.01 en 02.5.1.63.01 wordt overgenomen ten laste van basisallocatie 02 5.1.01.00.

Artikel 8

Binnen de perken van de betrokken basisallocaties kunnen de volgende toelagen worden toegekend :

- aan het Secretariaat van het Raadgevend Comité voor bio-ethiek.

basisallocatie :

02.1.1.41.04

- voor bijdragen verbonden aan de coöperatieakkoorden of de protocolakkoorden tussen gefedereerde entiteiten of met de federale overheid.

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT