Ordonnantie houdende de toekenning van bijzondere subsidies aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest., de 13 février 2003

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid bedoeld bij artikel 39 van de Grondwet.

Art. 2. Jaarlijks, binnen de grenzen van de hiertoe beschikbare begrotingskredieten, kan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een of meer bijzondere subsidies ten voordele van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verlenen, bestemd voor de verwezenlijking van taken van gemeentelijk belang;

Art. 3. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering bepaalt :

  1. de procedure van het onderzoek van de aanvragen tot toekenning, de lijst van de te bezorgen documenten, de voorwaarden voor uitbetaling van de subsidies en de voorwaarden voor de terugbetaling bij niet-uitvoering of gedeeltelijke uitvoering van de taken en de opdrachten bedoeld bij artikel 2 en waarvoor de subsidies werden verleend;

  2. het bedrag van de subsidies die minimaal vijftig procent en maximaal honderd procent zullen bedragen van de kosten voor de realisatie van de taken en de opdrachten bedoeld bij artikel 2.

Art. 4. Er wordt een overeenkomst gesloten tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd door zijn Regering, en de gemeente die de subsidie ontvangt die de respectieve verbintenissen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de gemeente die de subsidie ontvangt zal bepalen.

Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 13 februari 2003.

De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek,

F.-X. de DONNEA

De...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT