Ordonnantie betreffende de invoering van een impactanalyse van het gewestelijke beleid op kleine, middelgrote en micro-ondernemingen en van een evenredigheidsbeoordeling van de beroepsreglementering, de 13 octobre 2022

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Art. 2. Deze ordonnantie voorziet in de omzetting van Richtlijn (EU) 2018/958 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een nieuwe reglementering van beroepen.

Art. 3. Voor de toepassing van deze ordonnantie verstaat men onder :

 1. " Parlement " : het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;

 2. " Regering " : de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ;

 3. " KMO-bureau " : de dienst aangeduid door de Regering ;

 4. " KMO " : een zelfstandige kleine, middelgrote en micro-onderneming zoals bedoeld in de eerste titel van de bijlage bij Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen ;

 5. " impactanalyse " : de beoordeling van de potentiële economische en financiële en marktgebonden effecten van maatregelen, voorontwerpen van ordonnantie en ontwerpbesluiten van de Regering op KMO's, voorafgaand aan hun goedkeuring door de bevoegde autoriteit ;

 6. " ontwerp " : maatregel, voorontwerp van ordonnantie of ontwerpbesluit van de Regering.

  Telkens deze ordonnantie of haar uitvoeringsbesluiten " de minister die verantwoordelijk is voor het ontwerp " bedoelen, verstaat men daaronder " de minister of ministers of de staatssecretaris of staatsecretarissen die verantwoordelijk zijn voor het ontwerp ".

  HOOFDSTUK 2. - Impactanalyse

  Afdeling 1. - Voorafgaande screening en aanwijzing van de prioritaire ontwerpen

  Art. 4. § 1. Vanaf het begin van de vormgeving van het ontwerp en voordat het in eerste lezing aan de Regering wordt voorgelegd, brengt de minister die verantwoordelijk is voor een ontwerp dat een impact kan hebben op de KMO's het KMO-bureau hiervan op de hoogte.

  Het KMO-bureau identificeert ook de ontwerpen die een impact kunnen hebben op de KMO's die in de algemene beleidsverklaring zijn opgenomen.

  Als het KMO-bureau, op onafhankelijke wijze, van oordeel is dat een ontwerp, geïdentificeerd met toepassing van het eerste of het tweede lid, aanzienlijke gevolgen kan hebben voor de KMO's, geeft het hierover een aanbeveling aan de minister bevoegd voor Economie en de minister die verantwoordelijk is voor het ontwerp.

  § 2. Maken niet het voorwerp uit van de mededeling, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, noch van de screening, bedoeld in paragraaf 1, tweede lid :

 7. de voorontwerpen van ordonnantie tot goedkeuring van internationale overeenkomsten en verdragen ;

 8. de voorontwerpen van ordonnantie tot goedkeuring van samenwerkingsovereenkomsten ;

 9. de voorontwerpen van ordonnantie tot goedkeuring van begrotingen en rekeningen ;

 10. de besluiten zonder regelgevende draagwijdte en de andere beslissingen van individuele aard ;

 11. de ministeriële besluiten ;

 12. de ontwerpen die de nationale veiligheid en de openbare orde aanbelangen ;

 13. de ontwerpen die dermate hoogdringend zijn dat de uitvoering van een impactanalyse bedoeld in afdeling 3 niet mogelijk is.

  In het geval bedoeld in het eerste lid, 7°, verantwoordt de minister die verantwoordelijk is voor het ontwerp schriftelijk die hoogdringendheid.

  De Regering kan andere categorieën van ontwerpen bepalen die, omwille van hun beperkte of onbestaande impact of de KMO's, niet het voorwerp uitmaken van de mededeling noch de screening bedoeld in paragraaf 1.

  § 3. De Regering kan de procedure, de termijnen en de nadere regels voor de screening van de ontwerpen door het KMO-bureau bepalen.

  Art. 5. § 1. Op aanbeveling van het KMO-bureau bedoeld in artikel 4, § 1, kan de minister bevoegd voor Economie...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT