Ordonnantie betreffende het lokaal bestuur, de 27 février 2024

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet. Art. 2. Een nieuwe afdeling 5bis wordt ingevoegd in Titel I, hoofdstuk 1, van de Nieuwe Gemeentewet, en luidt als volgt: "Afdeling 5bis. - Personeel dat ter beschikking wordt gesteld van de burgemeester en de schepenen Art. 21bis. § 1. Uiterlijk drie maanden na zijn installatie, beslist de gemeenteraad of de leden van het college van burgemeester en schepenen over een kabinet kunnen beschikken. De gemeenteraad regelt de samenstelling en de financiering van de kabinetten, de mogelijkheid om gemeentepersoneel te detacheren, evenals de aanwervingsprocedure, het administratief statuut, de bezoldiging en de eventuele vergoedingen van de kabinetsmedewerkers. De leden van een kabinet mogen noch bloedverwanten of aanverwanten tot in de tweede graad zijn, noch door de huwelijksband verenigd zijn of wettelijk samenwonend zijn met een lid van het college van burgemeester en schepenen. Ze mogen geen functies bekleden als bedoeld in artikel 71, lid 1, 1° en 2°. Het mogen gedetacheerde personeelsleden van het gemeentebestuur zijn mits voorafgaandelijk akkoord van de gemeentesecretaris. Enkel de personeelsleden van rang E1 tot A4 kunnen gedetacheerd worden naar het kabinet van een burgemeester of schepen.". Art. 3. Artikel 82 van dezelfde wet wordt vervangen door de volgende bepaling: "Art. 82. De Regering kan de burgemeester of schepenen wegens kennelijk wangedrag of grove nalatigheid schorsen of afzetten. De betrokken persoon wordt vooraf gehoord. De schorsing mag drie maanden niet overschrijden. De Regering bepaalt hiervoor de nadere procedureregels. De procedure waarborgt het recht op verdediging van de betrokken persoon. De afgezette burgemeester of schepen kan niet meer tot burgemeester worden benoemd of tot schepen worden verkozen voor het verstrijken van een termijn van twee jaar tijdens dezelfde gemeentelijke legislatuur.". Art. 4. Artikel 83, lid 1, van dezelfde wet wordt opgeheven. Art. 5. Een Onderafdeling 4 wordt ingevoegd in Titel I, Hoofdstuk II, Afdeling 1, opgesteld als volgt: "Onderafdeling 4. Deontologische en ethische regels Art. 84quater. De gemeenteraad stelt, in zijn huishoudelijk reglement, deontologische en ethische regels vast, die van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT