Ordonnantie houdende de aanpassing van de algemene middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2002., de 20 décembre 2002

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Art. 2. Voor het begrotingsjaar 2002 worden de algemene fiscale ontvangsten herraamd op 849.134.000 euro, dit is een verlaging met 1.784.000 euro, overeenkomstig Deel I - Titel I van de bijgevoegde tabel. De niet-fiscale ontvangsten worden herraamd op 842.124.000 euro, dit is een verlaging met 8.841.000 euro, overeenkomstig Deel I - Titel II van de bijgevoegde tabel. De voor de organieke fondsen bestemde ontvangsten blijven geraamd op 21.071.000 euro voor de fiscale ontvangsten, overeenkomstig Deel II - Titel I van de bijgevoegde tabel, en op 193.241.000 euro voor de niet-fiscale ontvangsten, dit is een vermindering met 2.629.000 euro, overeenkomstig Deel II - Titel II.

De globale ontvangsten worden aldus herraamd op 1.905.570.000 euro.

Art. 3. In de tabel van de ontvangsten moeten de economische codes die aangeduid worden op de artikelen waarvan de lijst hieronder voorkomt gewijzigd worden als volgt :

1.1.2.1.13.49.42 in plaats van 49.40

1.2.1.1.01.49.42 in plaats van 49.40

1.2.2.1.01.49.41 in plaats van 06.00

1.2.2.1.03.06.00 in plaats van 11.00

1.2.2.1.04.11.00 in plaats van 26.10

1.2.2.1.05.12.11 in plaats van 87.20

1.2.2.1.06.16.00 in plaats van 26.20

1.2.2.1.07.26.10 in plaats van 91.10

1.2.2.1.09.91.10 in plaats van 26.20

1.2.2.1.12.66.12 in plaats van 66.42

1.2.2.2.05.49.41 in plaats van 49.40

1.2.2.2.08.87.20 in plaats van 26.10

1.2.2.2.12.49.42 in plaats van 06.00

1.2.2.2.13.49.42 in plaats van 01.06

1.2.2.2.14.49.10 in plaats van 06.00

2.2.2.1.01.16.11 in plaats van 36.90

2.2.2.1.03.38.30 in plaats van 16.10.

Art. 4. Deze ordonnantie treedt in werking op de dag van de stemming door de Raad.

Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 20 december 2002.

De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten, Landschappen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek,

F.-X. de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT