3 FEBRUARI 2011. - Besluit 2011/37 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 2008/293 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 april 2008 tot opstelling van de lijst van tolken gebarentaal en van de lijst van tolken voor elke andere hulp bij de communicatie

Het College,

Gelet op de artikelen 128, 138 en 178 van de Grondwet, gecoördineerd door de wet van 17 februari 1994;

Gelet op het decreet van 4 maart 1999 betreffende de sociale integratie van de gehandicapten en hun inschakeling in het arbeidsproces, inzonderheid op artikel 52;

Gelet op het besluit 2007/1131 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 22 mei 2008 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor begeleiding en de diensten voor dovenvertolking, gewijzigd door het besluit 2008/1551 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 12 februari 2009, inzonderheid op artikel 49;

Gelet op het besluit 2008/293 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 april 2008 tot opstelling van de lijst van tolken gebarentaal en van de lijst van tolken voor elke andere hulp bij de communicatie, gewijzigd door het besluit 2009/458 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 7 mei 2009 en door het besluit 2010/571 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 8 juli 2010;

Gelet op het besluit 2000/641 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 29 juni 2000 en op het besluit 2006/1070 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 3 mei 2007 betreffende de erkenning van de dienst voor dovenvertolking « Service d'interprétation des sourds de Bruxelles (SISB) » van de VZW « Info-Sourds de Bruxelles »;

Gelet op het advies van de Brusselse Franstalige Adviesraad voor Bijstand aan personen en Gezondheid van 1 december 2010;

Overwegende de noodzaak om de lijsten van tolken gebarentaal en van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT