25 NOVEMBER 2002. - Ministerieel besluit tot aanduiding van de ambtenaren die belast zijn met het opsporen en het vaststellen van de inbreuken op artikel 15 van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren

De Minister van Economie,

Gelet op de wet van 10 augustus 2001 betreffende de Centrale voor de Kredieten aan Particulieren, inzonderheid op artikel 17, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 juli 2002 tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren, inzonderheid op artikel 17, 1°,

Besluit :

Artikel 1. De ambtenaren van het Bestuur Economische Inspectie van het Ministerie van Economische Zaken en de ambtenaren van de dienst Krediet en schuldenlast van het Bestuur Handelsbeleid van het Ministerie van Economische Zaken, worden belast om...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT