Oproep tot de kandidaten voor een mandaat van lid niet-magistraat van de Hoge Raad voor de Justitie De Senaat zal, overeenkomstig artikel 151 van de Grondwet en de artikelen 259bis -1 en volgende van

Oproep tot de kandidaten voor een mandaat van lid niet-magistraat van de Hoge Raad voor de Justitie

De Senaat zal, overeenkomstig artikel 151 van de Grondwet en de artikelen 259bis -1 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, overgaan tot de benoeming van de leden niet-magistraten van de Hoge Raad voor de Justitie (hierna : « Hoge Raad »).

Er moeten 22 leden verkozen worden, waarvan 11 Nederlandstaligen en 11 Franstaligen.

Samenstelling van de Hoge Raad

De Hoge Raad telt vierenveertig leden. Hij bestaat uit een Nederlandstalig en een Franstalig college van elk tweeëntwintig leden. Elk college telt elf magistraten en elf niet-magistraten. Ten minste één lid van het Franstalig college moet het bewijs leveren van kennis van het Duits.

De groep niet-magistraten telt per college ten minste vier leden van elk geslacht en bestaat uit ten minste :

 1. vier advocaten;

 2. drie hoogleraren aan een universiteit of een hogeschool in de Vlaamse of Franse Gemeenschap;

 3. vier leden die houder zijn van ten minste een diploma van een hogeschool van de Vlaamse of Franse Gemeenschap.

  Voor de leden van de Hoge Raad wordt voor de duur van het mandaat een lijst met opvolgers opgesteld. Voor de niet-magistraten wordt deze lijst opgesteld door de Senaat; hij bestaat uit de niet-benoemde kandidaten.

  Werking en opdrachten van de Hoge Raad

  De werking en opdrachten van de Hoge Raad staan beschreven in artikel 151 van de Grondwet en in de artikelen 259bis -4 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek.

  Benoemingsvoorwaarden

  - Belg zijn;

  - op het ogenblik van de kandidaatstelling de leeftijd van 63 jaar niet bereikt hebben;

  - de burgerlijke en politieke rechten bezitten;

  - het bewijs leveren van goed zedelijk gedrag;

  - de advocaten moeten een beroepservaring hebben van ten minste tien jaar balie;

  - de hoogleraren moeten een voor de opdracht van de Hoge Raad relevante beroepservaring hebben van ten minste tien jaar;

  - de houders van ten minste een diploma van een hogeschool van de Vlaamse of Franse Gemeenschap moeten een voor de opdracht van de Hoge Raad relevante beroepservaring hebben van ten minste tien jaar op juridisch, economisch, administratief, sociaal of wetenschappelijk vlak.

  Benoeming van de leden

  De leden niet-magistraten worden door de Senaat benoemd met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen.

  Duur van het mandaat

  De leden nemen in de Hoge Raad zitting voor een periode van vier jaar die ingaat op de dag van de installatie, en die eenmaal kan...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT