Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 3 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg., de 20 décembre 2002

Artikel 1. De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg neemt het personeel over van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid.

Daarenboven neemt hij ook het personeel van de volgende diensten of instellingen over :

1) dienst van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, belast met de arbeidsomstandigheden en het welzijn op het werk in de extractieve nijverheid, de staalindustrie, de ondergrondse uitgravingen, de ondergrondse opslag van gas en de ontginning van steenbergen;

2) dienst van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, belast met de ondernemingsraden, de Europese ondernemingscomitÈs en de sociale balansen.

3) Nationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstandigheden.

Art. 2. Dit besluit treedt inwerking op 1 januari 2003.

Brussel, 20 december 2002.

Mevr. L. ONKELINX.

Aanhef

De Minister van Werkgelegenheid,

Gelet op de programmawet van 2...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT