Wet betreffende de oprichting van de Vestigingsraad. - (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 27-07-2002 en tekstbijwerking tot 06-06-2003.), de 26 juin 2002

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2. Er wordt een Vestigingsraad opgericht die beslist over de beroepen ingesteld door de betrokkenen tegen de weigeringen van inschrijving, wijziging of doorhaling bedoeld in artikel 39 van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, of tegen de beslissingen van de controledienst bedoeld in artikel 60 van dezelfde wet, wanneer de aanvragers niet geacht werden te voldoen aan de voorwaarden voorzien in artikel 4 of 5 van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap.

Art. 3. ß 1. De Koning stelt het aantal Kamers van de Vestigingsraad vast. Ieder van deze Kamers is samengesteld uit een werkend voorzitter en zijn plaatsvervanger, door de Koning benoemd uit de werkende of plaatsvervangende magistraten of uit de advocaten die regelmatig op de tabel van de orde zijn ingeschreven sedert ten minste tien jaar. Voorts omvat zij een werkend en plaatsvervangend ambtenaar, benoemd door de minister die de Middenstand onder zijn bevoegdheid heeft, (een werkend en plaatsvervangend ambtenaar, benoemd door de minister die de Economie onder zijn bevoegdheid heeft) alsmede een werkend bijzitter en een plaatsvervanger, benoemd door de minister op de voordracht van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen.

De Vestigingsraad wordt samengesteld voor een duur van zes jaar.

De zetel van de Raad is gevestigd in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

ß 2. (Lid 1 opgeheven)

(Het beroep wordt ingediend binnen dertig dagen na de betekening van de beslissing van het ondernemingsloket, bedoeld in artikel 39 van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, of van de controledienst, bedoeld in artikel 60 van dezelfde wet.)

De Vestigingsraad doet uitspraak als administratief rechtscollege, nadat de partijen werden gehoord.

(De beslissing van de Vestigingsraad wordt opgeslagen in de gegevensbank, opgericht voor de geautomatiseerde behandeling van de dossiers met betrekking tot de ondernemersvaardigheden, bedoeld in hoofdstuk I van titel II van de programmawet van 10 februari 1998 tot...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT