28 JUNI 2002. - Decreet betreffende de oprichting van de vennootschappen T-Groep en Werkholding (1)

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder :

 1. VDAB : Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, zoals bedoeld in artikel 2 van het decreet van 20 maart 1984 houdende de oprichting van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en artikel 2 van het decreet van 20 maart 1984 houdende uitbreiding van bevoegdheden van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling;

 2. T-Groep : de naamloze vennootschap die overeenkomstig artikel 3 van dit decreet kan worden opgericht;

 3. Werkholding : de naamloze vennootschap met sociaal oogmerk die overeenkomstig artikel 7 van dit decreet kan worden opgericht;

 4. Minister : de Vlaamse minister die de Tewerkstelling onder zijn bevoegdheid heeft;

 5. het Wetboek van vennootschappen : de wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek van vennootschappen.

  HOOFDSTUK II. - T-Groep

  Afdeling 1. - Machtiging tot oprichting van een naamloze vennootschap, genaamd T-Groep

  Art. 3. De Vlaamse regering wordt gemachtigd om, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en onverminderd de afwijkende bepalingen in dit decreet, namens de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest en samen met de VDAB, een vennootschap op te richten die de rechtsvorm aanneemt van een naamloze vennootschap, genaamd T-Groep, waaraan de uitvoering van de in artikel 4 bepaalde taken wordt toevertrouwd.

  VDAB neemt deel aan de oprichting van T-Groep overeenkomstig de in artikel 5 bepaalde voorwaarden en nadere regels.

  Afdeling 2. - Taken en opdrachten van T-Groep

  Art. 4. De naamloze vennootschap T-Groep heeft tot doel het organiseren, ontwikkelen en aanbieden van commerciële marktactiviteiten inzake personeelsbeleid en personeelsbeheer, waaronder, onder andere :

 6. het organiseren, ontwikkelen en aanbieden van uitzendarbeid;

 7. het organiseren, ontwikkelen en aanbieden van outplacement;

 8. het organiseren, ontwikkelen en aanbieden van wervings- en selectieactiviteiten;

 9. het organiseren, ontwikkelen en aanbieden van betalende beroepsopleiding, hetzij op vraag van een werkgever, hetzij op vraag van een particulier voor eigen behoeften;

 10. het aanbieden van alle andere producten en diensten inzake personeelsbeleid en personeelsbeheer.

  In de oprichtingsakte van T-Groep zal worden bepaald dat, met het oog op de uitoefening van haar maatschappelijk doel en opdrachten, T-Groep gerechtigd is om op enig later tijdstip toe te treden tot enige vennootschap, vereniging, samenwerkingsverband of andere entiteit, al dan niet bekleed met rechtspersoonlijkheid, van Belgische, zowel als van vreemde nationaliteit.

  In de oprichtingsakte van T-Groep zal tevens worden bepaald dat zij alle activiteiten kan verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de realisatie van haar maatschappelijk doel.

  Afdeling 3. - In T-Groep in te brengen vermogensbestanddelen

  Art. 5. § 1. De financiële tegemoetkomingen van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest met het oog op de financiering van T-Groep, nemen op het ogenblik van de oprichting van T-Groep de vorm aan van een inbreng in speciën ten belope van éénendertig duizend (31.000,-) EUR voor de Vlaamse Gemeenschap en ten belope van éénendertig duizend (31.000,-) EUR voor het Vlaamse Gewest.

  § 2. VDAB is ertoe gehouden om ter gelegenheid van de oprichting van de naamloze vennootschap T-Groep alle activa en goederen die thans, in de schoot van VDAB, bestemd zijn voor de uitoefening van de activiteiten bedoeld in artikel 4, evenals de aan die activiteiten, activa en goederen verbonden passiva en verplichtingen, met uitzondering van het personeel...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT