30 JANUARI 2002. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie., de 30 janvier 2002

Artikel 1. In artikel 2 van het koninklijk besluit van 11 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 1. in § 1 wordt het volgende lid ingevoegd, luidende :

  " 4° het bepalen van het aankoopbeleid van de federale overheidsdiensten en het ondersteunen van de federale overheidsdiensten bij het aangaan en het uitvoeren van optimale aankopen en groepscontracten. ";

 2. § 2 wordt vervangen als volgt :

  " De Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie neemt, op de datum vastgesteld door de minister tot wiens bevoegdheid de ambtenarenzaken behoort, de diensten van het Ministerie van Ambtenarenzaken, uitgezonderd die delen van diensten die overgenomen worden door de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie, over. ".

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  Art. 3. Onze Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen is belast met de uitvoering van dit besluit.

  Gegeven te Brussel, 30 januari 2002.

  ALBERT

  Van Koningswege :

  De Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT