Wet tot wijziging van de wet van 10 november 1967 houdende oprichting van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau., de 7 juillet 2002

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2. In artikel 2 van de wet van 10 november 1967 houdende oprichting van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, worden de woorden " wordt, op verzoek van en volgens de richtlijnen van de Minister die de Landbouw onder zijn bevoegdheid heeft, " vervangen door het woord " is ".

Art. 3. In artikel 3, 1°, van dezelfde wet wordt het woord " regering " vervangen door de woorden " de federale Regering of een gewestregering ".

Art. 4. Artikel 4 van dezelfde wet wordt vervangen door de volgende bepaling :

" Art. 4. - De daden van koophandel die voortvloeien uit de artikelen 2 en 3, worden uitgeoefend door het Bureau, vertegenwoordigd door de directeur-generaal die in overeenstemming met de beslissingen van de raad van bestuur optreedt. "

Art. 5. Artikel 6 van dezelfde wet wordt vervangen door de volgende bepaling :

" Art. 6. - § 1. Het Bureau wordt bestuurd door een raad van bestuur die uit tien effectieve leden bestaat :

  1. twee leden aangewezen door de Vlaamse regering;

  2. twee leden aangewezen door de Waalse Regering;

  3. één lid aangewezen door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

  4. vijf leden aangewezen door de federale Regering.

Het lid aangewezen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dient tot een andere taalrol te behoren dan het vijfde lid aangewezen door de federale Regering.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering pleegt hiertoe overleg met de federale Regering.

Elke gewestregering en de federale Regering wijzen evenveel plaatsvervangers aan als de door hen aangewezen effectieve leden.

§ 2. De bestuurders worden aangewezen voor een termijn overeenstemmend met de termijn van hun respectieve regeringen.

In geval van vervanging van een lid van de raad van bestuur voor het normaal verstrijken van zijn mandaat, beëindigt de hiervoor benoemde plaatsvervanger het onderbroken mandaat.

§ 3. Het mandaat van bestuurder is hernieuwbaar. ".

Art. 6. In dezelfde wet wordt een artikel 6bis ingevoegd, luidend als volgt :

" Art. 6bis. - De raad van bestuur verkiest uit zijn midden een voorzitter die behoort tot de leden aangewezen door de federale Regering en een ondervoorzitter die elkeen tot een verschillende taalrol behoren.

Bij staking van stemmen in de raad van bestuur is de stem van de voorzitter beslissend. "

Art. 7. In dezelfde wet wordt een artikel 6ter ingevoegd, luidend als volgt :

" Art. 6ter. - De directeur-generaal, de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT