24 DECEMBER 2002. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Financiën en van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 37 van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 2, § 2, vervangen bij het koninklijk besluit van 28 augustus 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Financiën, inzonderheid op artikel 2, § 2;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Ambtenarenzaken van 20 december 2002;

Gelet op het met redenen omkleed advies van 12 december 2002 van het Hoog Overlegcomité van Sector II;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 18 december 2002;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen en Onze Minister van Financiën,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 17 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Financiën worden de volgende wijzigingen aangebracht :

  1. in het eerste lid, wordt het eerste streepje vervangen als volgt : « de pensioenen die overgenomen worden door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid; »

  2. in het tweede lid worden de woorden « op dezelfde datum » vervangen door de woorden « op de datum vastgesteld door de betrokken ministers ».

Art. 2. In artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT