Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 25 april 1997 tot oprichting van de stuurgroep inzake informatica in het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest., de 1 février 2003

Artikel 1. De stuurgroep informatica opgericht met als taak de strategische beslissingen inzake IT-beheer van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt opgeheven.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 19 december 2002.

Brussel, 1 februari 2003.

G. VANHENGEL.

Aanhef

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor FinanciÎn, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen,

Gelet op de wet van 16 juni 1989 houdende diverse institutionele hervormingen, inzonderheid op het artikel 40;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT