Wet betreffende de opheffing van het koninklijk besluit van 31 juli 1825 houdende bepalingen nopens de uitoefening van het beroep van landmeter. (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 29-09-1993 en tekstbijwerking tot 06-06-2003), de 6 août 1993

(Opgeheven)

Wijziging(en)

-------------------------------------GEWIJZIGD (NADER TE BEPALEN DATUM) DOOR-------------------------------------BEELD :WET VAN 10-02-1998 GEPUBL. OP 21-02-1998(GEWIJZIGD ART. : 2)-------------------------------------OPGEHEVEN (NADER TE BEPALEN DATUM)...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT