Opheffen van de 'periode van verhoogd risico' en alle in dit kader genomen maatregelen ter bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza, de 7 mai 2021

Artikel M.

Op 1 november 2020 werd voor onbepaalde duur de "periode van verhoogd risico" afgekondigd door de Minister om de verspreiding van het hoogpathogene aviaire influenzavirus type H5 in België in te dijken. Op basis van artikel 3/5 van het KB van 5 mei 2008 betreffende de bestrijding van aviaire influenza dat toelaat om de "periode van verhoogd risico" af te kondigen, werden de volgende maatregelen in 3 fasen opgelegd:

1 november 2020:

o pluimvee van geregistreerde (professionele) pluimveebedrijven moet worden opgehokt of op zodanige wijze worden afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt. Deze maatregel is niet van toepassing op loopvogels;

o het voederen en drenken van pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is;

o het is verboden om pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.

15 november 2020 :

o Pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels moeten worden opgehokt of op zodanige wijze worden afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt. Deze maatregel is niet van toepassing op loopvogels;

o Verzamelingen van pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels, andere dan markten, zijn verboden, uitgezonderd tentoonstellingen en prijskampen van pluimvee gehouden door particulieren en van andere in gevangenschap levende vogels, waarbij de dieren niet van verantwoordelijke veranderen en op voorwaarde dat het aanwezige pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels gedurende de tien dagen voorafgaand aan de verzameling opgesloten werden of beschermd werden waarbij het contact met wilde vogels onmogelijk was.

27 november 2020 :

o Alle slachtkippen, die afkomstig zijn van eenzelfde toom, moeten worden weggehaald binnen de twee werkdagen volgend op de eerste dag van laden met als bestemming het slachthuis.

Op 6 april 2021 heeft de Minister de ophokmaatregel voor pluimvee en in gevangenschap levende vogels in niet-geregistreerde (niet-professionele) pluimveebedrijven opgeheven.

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT