30 JANUARI 1995. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 5 juni 1992 tot vaststelling van het tarief der ontledingen uitgevoerd door het Rijksstation voor Plantenziekten te Merelbeke., de 30 janvier 1995

Artikel 1. Voor de ontledingen uitgevoerd door het Rijksstation voor Plantenziekten te Merelbeke, op verzoek van particulieren, zo natuurlijke als rechtspersonen, en op verzoek van overheidsdiensten, moeten de volgende vergoedingen betaald worden :

- diagnose van ziekten van planten : FB 1 000;

- opsporen van pathogene of schadelijke micro-organismen in grond- of plantenstalen : BF 1 000 per analyse.

Voor de niet vermelde analyses en diensten, wordt het tarief naargelang de belangrijkheid van de analyses, vastgesteld door de directeur van het Rijksstation voor Plantenziekten.

Art. 2. Het ministerieel besluit van 5 juni 1992 houdende wijziging van het tarief der ontledingen uitgevoerd door het Rijksstation voor Plantenziekten te Merelbeke wordt opgeheven.

Art. 3. Dit ministerieel...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT