22 JUNI 2011. - Koninklijk besluit tot aanwijzing van het onderzoeksorgaan voor ongevallen en incidenten op het spoor

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, artikel 43, eerste en vierde alinea;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 januari 2007 tot oprichting van een onderzoeksorgaan voor ongevallen en incidenten op het spoor en tot vaststelling van zijn samenstelling;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 1 maart 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 2 maart 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 1 april 2011;

Gelet op het protocol van het Sectorcomité VI van 29 april 2011;

Gelet op het advies van het Directiecomité van 30 mei 2011;

Gelet op advies 49.519/4 van de Raad van State, gegeven op 11 mei 2011 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Eerste Minister en de Staatssecretaris voor Mobiliteit en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2004/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake de veiligheid op de communautaire spoorwegen en tot wijziging van Richtlijn 95/18/EG van de Raad betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen, en van Richtlijn 2001/14/EG inzake de toewijzing van spoorweginfra-structuurcapaciteit en de heffing van rechten voor het gebruik van spoorweginfrastructuur alsmede inzake veiligheidscertificering.

Art. 2. Voor de uitvoering en de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

  1. "Minister" : de Minister die bevoegd is voor het Spoorwegvervoer;

  2. "wet" : de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen;

  3. "onderzoeksorgaan" : het onderzoeksorgaan voor ongevallen en incidenten op het spoor bedoeld in artikel 43 van de wet.

Art. 3. Het onderzoeksorgaan wordt opgericht binnen de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

Het onderzoeksorgaan wordt geleid door één hoofdonderzoeker en één adjunct-onderzoeker van een verschillende taalrol.

Art. 4. De hoofdonderzoeker en de adjunct-onderzoeker mogen geen enkele band, zij het contractueel of statutair, zelfs voorlopig geschorst, hebben met welke instelling dan ook bedoeld in artikel 43, tweede lid, van de wet. Zij mogen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT