4 JULI 2011. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 april 2009 houdende benoeming van de leden en de ondervoorzitters van het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid en van bepaalde leden van zijn Stuurgroep

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 34;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 maart 1991 houdende samenstelling en organisatie van het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 24 november 1997, 26 juni 2003 en 4 maart 2008, inzonderheid op de artikelen 1, 2, 3 en 4;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 april 2009 houdende benoeming van de leden en de ondervoorzitters van het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid en van bepaalde leden van zijn Stuurgroep;

Gelet op de voordrachten gedaan door de instellingen die de werkende of plaatsvervangende leden vertegenwoordigen,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1 van het ministerieel besluit van 21 april 2009 houdende benoeming van de leden en de ondervoorzitters van het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid en van bepaalde leden van zijn Stuurgroep, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

  1. De heer B. Lachaert wordt benoemd tot werkend lid van het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid, als vertegenwoordiger van de openbare instellingen van sociale zekerheid andere dan de Kruispuntbank van de sociale zekerheid, ter vervanging van de heer I. De Cock, wiens mandaat hij zal voleindigen.

  2. De heer G. Carlens wordt benoemd tot werkend lid van het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid, als vertegenwoordiger van de openbare instellingen van sociale zekerheid andere dan de Kruispuntbank van de sociale zekerheid, ter vervanging van de heer K. Baeck, wiens mandaat hij zal voleindigen.

  3. De heer F. Florizoone wordt benoemd tot werkend lid van het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid, als vertegenwoordiger van de openbare...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT