Omzendbrief over de aflevering van het huwelijksboekje, de 6 mai 2022

Artikel M.

Aan de dames en heren Procureurs-generaal bij de hoven van beroep,

Aan de dames en heren Ambtenaren van de burgerlijke stand van het Rijk,

Ik vestig uw aandacht op artikel 29, § 4 en § 5 van het oud Burgerlijk Wetboek, ingevoegd door de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing (verder Wet Modernisering Burgerlijke Stand), en op het Koninklijk besluit van 3 februari 2019 tot vaststelling van de modellen van uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand (BS, 15.02.2019). Deze bepalingen zijn in werking getreden op 31 maart 2019.

Deze omzendbrief wil de draagwijdte van de voormelde bepalingen verduidelijken aan de ambtenaren van de burgerlijke stand, voor wat de gevolgen op de afgifte van en de vermeldingen in het huwelijksboekje betreft, zodat ze deze bij de uitoefening van hun ambt kunnen toepassen.

Deze omzendbrief heft de bestaande omzendbrieven over het huwelijksboekje op.

Uiteraard laat de toepassing van deze omzendbrief de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken onverlet.

 1. Inleiding

  De afgifte van en de vermeldingen in het huwelijksboekje zijn niet wettelijk geregeld. Dit wordt slechts geregeld in oude omzendbrieven van de Minister van Binnenlandse Zaken en van de Minister van Justitie.

  Oorspronkelijk diende het huwelijksboekje als bewijs van het burgerlijk huwelijk, zodat religieuze autoriteiten konden overgaan tot het voltrekken van een religieus huwelijk.

  Later werden er ook andere vermeldingen in opgenomen en werd het huwelijksboekje vaak ook beschouwd als of bestond dit onder meer uit een uittreksel uit de huwelijksakte.

  Het huwelijksboekje was eveneens een handig hulpmiddel, bv. in erfeniszaken, gezien er veel informatie in werd opgenomen.

  Nu is het eenvoudig om al deze gegevens (afstamming, adoptie, inschrijving bevolkingsregister, vaccinaties,.. ) terug te vinden in het Rijksregister, de DABS of een andere authentieke bron. Deze authentieke bron bevat ook steeds de meest actuele gegevens, in tegenstelling tot de (vaak niet aangepaste) huwelijksboekjes. Het nut en het belang van het huwelijksboekje is dus verdwenen.

 2. Afgifte huwelijksboekje - ceremoniële waarde

  De Wet Modernisering Burgerlijke Stand bevat geen bepalingen met betrekking tot het huwelijksboekje.

  Deze wet heeft echter wel gevolgen voor de afgifte van het huwelijksboekje door de ambtenaar van de burgerlijke stand.

  ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT