Omzendbrief nr. 660. - Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding 2017, de 20 juin 2017

Artikel M. Met toepassing van artikel 13 van het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten, wordt het bedrag van de kilometervergoeding vastgesteld op 0,3460 euro per kilometer voor de periode van 1 juli 2017 tot 30 juni 2018.

Met toepassing van artikel 3bis van hat koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen, ingevoegd bij de wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid, wordt het indexcijfer van de consumptieprijzen bepaald in het artikel 13 van het voormeld koninklijk besluit van 18 januari 1965 vervangen door de afgevlakte gezondheidsindex.

Dit bedrag wordt als volgt vastgesteld :

( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 23-06-2017, p. 68022 )

Handtekening

De Minister belast met...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT