Omzendbrief nr. 658. - De vaststelling van de brugdagen voor 2017 voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken, de 21 avril 2017

Artikel M.

Aan alle personeelsleden van de federale overheid wordt in totaal twee dagen dienstvrijstelling toegekend in 2017:

-Vrijdag 26 mei 2017;

-Vrijdag 3 november 2017.

Het betreft brugdagen voor respectievelijk donderdag 25 mei 2017 (O.H. Hemelvaart) en donderdag 2 november 2017 (Allerzielen).

Het personeelslid dat om een andere reden op een van de dagen van dienstvrijstelling afwezig is, bijvoorbeeld in geval van deeltijds werken, verlof om dwingende reden of ziekteverlof, krijgt geen compensatiedag.

Het personeelslid dat wegens de aard van zijn opdracht op een van de dagen van dienstvrijstelling op zijn dienst aanwezig moet zijn, kan die dag later, op een geschikter moment opnemen, onder dezelfde voorwaarden als het jaarlijks vakantieverlof.

Ik dank u bij voorbaat dat u deze informatie meedeelt en ervoor zorgt dat de gebruikers zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT