Omzendbrief nr. 656. - Eindejaarstoelage 2016, de 24 novembre 2016

Artikel M.

Aan de besturen en andere diensten die een eindejaarstoelage toekennen op basis van het koninklijk besluit van 23 oktober 1979 houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de Schatkist bezoldigd ambt.

Mevrouw de Minister,

Mijnheer de Minister,

Mevrouw de Staatssecretaris,

Mijnheer de Staatssecretaris.

Teneinde de uitbetaling van de eindejaarstoelage 2016 te waarborgen, volgen hierna de volgende richtlijnen :

 1. het variabel gedeelte :

  bedraagt, net als de voorgaande jaren, 2,5 % van de jaarlijkse brutobezoldiging die tot grondslag diende voor de berekening van de bezoldiging verschuldigd voor de maand oktober van het in aanmerking genomen jaar;

 2. het forfaitair gedeelte :

  wordt bekomen door het forfaitair gedeelte 2015 te vermeerderen met een breuk, waarvan de afgevlakte gezondheidsindex van de maand oktober 2015 als noemer en de afgevlakte gezondheidsindex van de maand oktober 2016 als teller geldt.

  Concreet betekent zulks :

  363,7213 EUR x 101,78/100,66 = 367,7683 EUR.

  Het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage 2016 bedraagt dus 367,7683 EUR.

  Een bijdrage van de sector geneeskundige verzorging voor de vastbenoemde personeelsleden is verschuldigd...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT