Omzendbrief nr. 648 - Eindejaarstoelage 2015, de 25 novembre 2015

Artikel M.

Teneinde de uitbetaling van de eindejaarstoelage 2015 te waarborgen, volgen hierna de volgende richtlijnen :

 1. het variabel gedeelte :

  bedraagt, net als de voorgaande jaren, 2,5 % van de jaarlijkse brutobezoldiging die tot grondslag diende voor de berekening van de bezoldiging verschuldigd voor de maand oktober van het in aanmerking genomen jaar;

 2. het forfaitair gedeelte :

  wordt bekomen door het forfaitair gedeelte 2014 te vermeerderen met een breuk, waarvan het gezondheidsindexcijfer van de maand oktober 2014 als noemer en het gezondheidsindexcijfer van de maand oktober 2015 als teller geldt.

  In toepassing van artikel 3bis van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen ingevoegd bij de wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid, wordt echter de afgevlakte gezondheidsindex in aanmerking genomen.

  Concreet betekent zulks :

  362,1676 EUR x 100,66/100,23 = 363,7213 EUR.

  Het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage 2015 bedraagt dus 363,7213 EUR.

  Een bijdrage van de sector geneeskundige verzorging voor de vastbenoemde personeelsleden is verschuldigd op het bedrag van het vast gedeelte van de eindejaarstoelage dat hoger is dan het bedrag toegekend in 1990, dit is 30,069 EUR.

  Dit bedrag is het verschil tussen het bedrag toegekend in 2015 (zijnde 363,7213 EUR) en het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT