Omzendbrief nr. 647 - Eindejaarstoelage 2015, de 25 novembre 2015

Artikel M.

Teneinde de uitbetaling van de eindejaarstoelage 2015 te waarborgen, volgen hierna de volgende richtlijnen:

 1. het gedeelte dat varieert met de jaarlijkse bezoldiging:

  bedraagt, net als de voorgaande jaren, 2,5 % van de jaarlijkse brutobezoldiging die tot grondslag diende voor de berekening van de bezoldiging verschuldigd voor de maand oktober van het in aanmerking genomen jaar;

 2. het forfaitair gedeelte:

  wordt bekomen door het forfaitair gedeelte 2014 te vermeerderen met een breuk, waarvan het gezondheidsindexcijfer van de maand oktober 2014 als noemer en het gezondheidsindexcijfer van de maand oktober 2015 als teller geldt.

  In toepassing van artikel 3bis van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen ingevoegd bij de wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid, wordt echter de afgevlakte gezondheidsindex in aanmerking genomen.

  Concreet betekent zulks:

  707,3880 EUR x 100,66/100,23 = 710,4228 EUR.

  Het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage 2015 bedraagt dus 710,4228 EUR.

  Een bijdrage van de sector geneeskundige verzorging voor de vastbenoemde personeelsleden is verschuldigd op het bedrag van het vast gedeelte van de eindejaarstoelage dat hoger is dan het bedrag toegekend in 1990, dit is 376,7705 EUR.

  Dit bedrag is het verschil tussen het bedrag toegekend in 2015 (zijnde 710,4228 EUR) en het bedrag toegekend in 1990, geïndexeerd (zijnde 333,6523 EUR).

  Deze inhouding bedraagt 3,55 % voor de werknemer en 5,26 % voor de werkgever, behalve indien een andere percentage op hem van toepassing is.

  Toe te passen bijdragen:

  - werknemer: 376,7705 x 3,55 % = 13,3754 EUR;

  - werkgever : 376,7705 x 5,26 % = 19,8181 EUR.

 3. het gedeelte dat varieert met de maandelijkse bezoldiging:

  bedraagt 7 % van de maandelijkse bruto bezoldiging verschuldigd voor de maand oktober van het in aanmerking genomen jaar, met...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT