Omzendbrief nr 292 tot uitvoering van artikel 555/11, § 4, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de legalisatie van de handtekening van beëdigd vertalers of vertalers-tolken, de 1 décembre 2022

Artikel M. Deze omzendbrief vervangt nr. 284 van 1 maart 2021 betreffende de legalisatie van de handtekening van beëdigde vertalers en tolken.

Deze omzendbrief heeft tot doel de regels en verantwoordelijkheden te verduidelijken met betrekking tot de legalisatie van beëdigde vertalingen gemaakt door beëdigde vertalers en vertalers-tolken die gemachtigd zijn om in België op te treden als beëdigd vertaler en vertaler-tolk.

Inleiding

De artikelen 555/6 tot en met 555/16 van het Gerechtelijk Wetboek bepalen wie en onder welke voorwaarden de titel van beëdigd vertaler en vertaler-tolk mag dragen, welke verplichtingen en plichten op hen rusten en welke sancties gelden bij niet-nakoming, en vermelden de bevoegde beheersautoriteit.

Gezien het feit dat, op basis van deze wet :

- alleen personen die geldig zijn ingeschreven in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen en beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken de titel beëdigd vertaler of vertaler-tolk mogen voeren (art. 555/6 Ger. W.) ;

- de inschrijving in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen en beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken geschiedt bij besluit van de minister van Justitie of de door hem gemachtigde ambtenaar, na advies van een aanvaardingscommissie (art. 555/7, § 2 Ger. W.);

- de FOD Justitie de kwaliteit controleert van de uitvoering van de vertaalopdrachten die aan beëdigd vertalers en tolken zijn toevertrouwd en toeziet op de naleving van de deontologische code die door de Koning is opgesteld (art. 555/9, 3° Ger. W.)

- de FOD Justitie moet zorgen voor het beheer en de permanente bijwerking van het nationaal register voor gerechtsdeskundigen en beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken (art. 555/10 § 1 Ger. W.)

- de informatie die aan het einde van elke beëdigde vertaling moet worden aangebracht, is in de wet bepaald (art. 555/11, § 4 en art. 555/15 Ger. W.);

- de FOD Justitie de handtekeningen bewaart van de beëdigd vertalers en de beëdigd vertalers-tolken (art. 555/14 Ger. W.);

- een persoon die niet is ingeschreven in het nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken, onder de bij de wet bepaalde voorwaarden, kan worden aangewezen om een beëdigde vertaling te maken, op voorwaarde dat deze aanwijzing door de verzoekende autoriteit wordt gemotiveerd in de zin van de wet (artikel 555/15 Ger. W.);

- de lijst van beëdigd vertalers en vertalers-tolken wordt openbaar gemaakt overeenkomstig artikel 555/10 van het Ger. W. en het Koninklijk Besluit van 16-02-2022 (MB 18-03-2022);

Aangezien bij ministerieel besluit van 15 juni 2018 een delegatie van bevoegdheid met betrekking tot het nationaal register van gerechtsdeskundigen, vertalers, tolken en vertalers-tolken wordt verleend aan bepaalde ambtenaren van de FOD Justitie.

Aangezien art.34 van de wet van 16 december 2022 om justitie menselijker, sneller en straffer te maken IIbis ;

Gelet dat beëdigde vertalingen van officiële documenten die voor het buitenland bestemd zijn, tenzij zij van legalisatie zijn vrijgesteld, door de FOD Buitenlandse zaken moeten worden gelegaliseerd.

Voor meer informatie:

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/legalisatie_van_

documenten

Aangezien er een samenwerkingsakkoord gesloten is tussen de FOD Justitie en de FOD Buitenlandse Zaken om de elektronische legalisatie van voor het buitenland bestemde beëdigde vertalingen te vergemakkelijken en de toegang van beëdigd vertalers en tolken tot het eLegalisatieplatform van de FOD Buitenlandse Zaken te organiseren;

Aangezien sinds 1 maart 2022 de lijst van personen die gemachtigd zijn om beëdigde vertalingen te doen voor alle burgers toegankelijk is via de website van de FOD Justitie Just-on-web

(https://justsearch.just.fgov.be/national-registry-search/translator?lang=nl) en men op deze site kan nagaan voor welke talen een persoon gemachtigd is om als beëdigd vertaler of vertaler-tolk op te treden.Met betrekking tot de legalisatie wordt het volgende vastgesteld

Algemene bepalingen

Overeenkomstig artikel 555/11, § 4 van het Gerechtelijk Wetboek moet de beëdigd vertaler of vertaler-tolk op correcte wijze zijn vertaling beëindigen met vermelding van de volgende gegevens (in de opgegeven volgorde):

  1. "Voor eensluidende vertaling ne varietur van het ... naar het ..... Gedaan te ...... op ...... " ;

  2. zijn identificatienummer (nummer beginnende met "VTI");

  3. zijn handtekening of afbeelding hiervan

  4. zijn voornaam en naam;

  5. zijn titel van beëdigd vertaler of beëdigd vertaler-tolk;

  6. zijn gekwalificeerde elektronische handtekening;

    Personen die op grond van artikel 555/15 van het Gerechtelijk Wetboek bij wijze van uitzondering door een gerechtelijke autoriteit "buiten het register" worden verzocht, moeten op straffe van nietigheid hun vertaling...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT