Omzendbrief nr. 284 tot uitvoering van artikel 555/11, § 4, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de legalisering van de handtekening van beëdigd vertalers of vertalers-tolken, de 1 mars 2021

Artikel M.

Deze omzendbrief heeft tot doel de regels en verantwoordelijkheden te verduidelijken met betrekking tot de legalisatie van beëdigde vertalingen gemaakt door beëdigde vertalers en vertalers-tolken die gemachtigd zijn om in België op te treden als beëdigd vertaler en vertaler-tolk.InleidingNieuwe wettelijke bepalingen tot regeling van het gebruik van de titel van beëdigd vertaler en vertaler-tolk zijn ingevoerd bij de wet van 5 mei 2019 (B.S. 19 juni 2019) houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank.Bij deze wet werd een nieuw boek in het Gerechtelijk Wetboek ingevoerd, Boek V, getiteld "Gerechtsdeskundigen en de beëdigde vertalers, tolken en vertalers-tolken", dat de artikelen 555/6 tot en met 555/16 bevat.Deze wettelijke bepaling bepaalt duidelijk wie en onder welke voorwaarden de titel van beëdigd vertaler en vertaler-tolk mag dragen, welke verplichtingen en plichten op hen rusten en welke sancties gelden bij niet-nakoming, en vermeldt de bevoegde beheersautoriteit.Gezien het feit dat, op basis van deze wet :- alleen personen die geldig zijn ingeschreven in het nationale register van gerechtsdeskundigen en beëdigde vertalers, tolken en vertalers-tolken de titel beëdigd vertaler of vertaler-tolk mogen voeren (art. 555/6 Ger. W.);- de inschrijving in het nationale register van gerechtsdeskundigen en beëdigde vertalers, tolken en vertalers-tolken geschiedt bij besluit van de minister van Justitie of de door hem gemachtigde ambtenaar, na advies van een aanvaardingscommissie (art. 555/7, § 2 Ger. W.);- de FOD Justitie de kwaliteit controleert van de uitvoering van de vertaalopdrachten die aan beëdigde vertalers en tolken zijn toevertrouwd en toe ziet op de naleving van de deontologische code die door de Koning is opgesteld (art. 555/9, 3° Ger. W.)- de FOD Justitie moet zorgen voor het beheer en de permanente bijwerking van het nationaal register van gerechtsdeskundigen en beëdigde vertalers, tolken en vertalers-tolken (art. 555/10 § 1 Ger. W.);- de minister van Justitie aan de beëdigde vertalers en tolken een officiële stempel moet afgeven, waarvan het model is beschreven in koninklijk besluit van 8 mei 2020 tot vaststelling van het model van de legitimatiekaart uitgereikt aan personen opgenomen in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers tolken en van de officiële stempel voor de beëdigd vertalers en vertalers-tolken, opgenomen in het nationaal register, dat is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 mei 2020 (art. 555/11 Ger. W.);- de informatie die aan het einde van elke beëdigde vertaling moet worden aangebracht, is...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT