Omzendbrief betreffende de nieuwe vrijwillige intraregionale mobiliteit., de 14 février 2003

Artikel M. De Regering heeft een nieuwe mobiliteitsregeling goedgekeurd die de ambtenaren toelaat hun overplaatsing naar een andere gewestelijke instelling aan te vragen.

Deze omzendbrief heeft tot doel de voorwaarden toe te lichten waarop deze overplaatsingen kunnen gebeuren evenals de verschillende stappen die de kandidaten voor de mobiliteit zowel als de leidende ambtenaren van de instellingen waar de betrekkingen worden opengesteld voor de mobiliteit, moeten ondernemen.

 1. Voorwerp van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 oktober 2002 houdende regeling van de mobiliteit in sommige instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Belgisch Staatsblad van 7 december 2002)

  Voormeld besluit van 3 oktober 2002 voorziet in 3 nieuwe vormen van mobiliteit :

  de vrijwillige intraregionale mobiliteit;

  de ambtshalve intraregionale mobiliteit;

  de externe mobiliteit.

  In deze omzendbrief komt enkel de vrijwillige intraregionale mobiliteit, waarbij de ambtenaren spontaan hun overplaatsing naar een andere instelling kunnen aanvragen, ter sprake.

  Volgende vormen van mobiliteit worden dus niet behandeld :

  de interne mobiliteit die de ambtenaren toelaat van betrekking te veranderen binnen hun instelling en waarvan de regels werden opgenomen in beide statuten (van de ambtenaren van het ministerie en van de instellingen van openbaar nut);

  de ambtshalve intraregionale mobiliteit die van overheidswege wordt opgelegd;

  de externe mobiliteit, toegankelijk voor de ambtenaren van buiten het gewest.

 2. Op welke instellingen heeft de vrijwillige intraregionale mobiliteit betrekking.

  het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

  het Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest;

  het Brussels Instituut voor Milieubeheer;

  de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp, met uitzondering van het operationeel personeel;

  Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid, met uitzondering van het meester- en werkliedenpersoneel, de ingenieurs van openbare reiniging en de ingenieurs-directeurs van openbare reiniging;

  de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij;

  de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling;

  de Gewestelijke Vennootschap van de Haven van Brussel;

  de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 3. Op welke voorwaarden kan een ambtenaar zijn overplaatsing aanvragen.

  De ambtenaar moet aan volgende voorwaarden voldoen :

  vastbenoemd zijn;

  zich in een...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT