Omzendbrief MOW 2022/001 betreffende de gemeentelijke machtiging voor praalwagens, de 16 novembre 2022

Artikel M. Sinds de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 27 januari 2008 betreffende praalwagens zijn de bepalingen van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (hierna: KB Technische Eisen) slechts gedeeltelijk van toepassing op voertuigen die gebruikt worden in het kader van folkloristische manifestaties, als voldaan is aan bepaalde voorwaarden.

Deze omzendbrief heeft tot doel die voorwaarden nader te verduidelijken.

1 TOEPASSINGSGEBIED

Deze omzendbrief heeft betrekking op zelfrijdende voertuigen die worden gebruikt als praalwagen, voertuigen die een praalaanhangwagen trekken1 en praalaanhangwagens, die voldoen aan al de volgende voorwaarden:

 1. ze begeven zich slechts uitzonderlijk op de openbare weg voor een van de volgende doeleinden:

  1. om deel te nemen aan behoorlijk toegelaten folkloristische manifestaties;

  2. om deel te nemen aan proefritten met het oog op die manifestaties;

  3. om zich naar die manifestaties te begeven;

 2. ze bewegen zich voort met een snelheid van ten hoogste 25 km per uur;

 3. ze voldoen aan de voorschriften van de gemeentelijke machtiging.

  Voertuigen die praalwagens trekken of praalaanhangwagens die niet uitsluitend gebruikt worden voor de doeleinden, vermeld in punt 1°, vallen buiten het toepassingsgebied van deze bepaling en moeten voldoen aan alle toepasselijke bepalingen van het KB Technische Eisen2.

  Voertuigen die zich voortbewegen aan een snelheid van meer dan 25 km/u, vallen eveneens buiten het toepassingsgebied van deze bepaling en moeten voldoen aan alle toepasselijke bepalingen van het KB Technische Eisen.

  De voorwaarde, vermeld in punt 3°, is ingegeven door de noodzaak om een vorm van controle te organiseren om na te gaan of praalwagens of praalaanhangwagens in overeenstemming zijn met de voorschriften van de reglementering die erop van toepassing is. De gemeentelijke machtiging is alleen vereist voor voertuigen die niet voldoen aan de normale technische voorschriften die opgenomen zijn in het KB Technische Eisen en gebruik willen maken van voormelde vrijstellingen.

  Praalwagens of praalaanhangwagens die gebouwd zijn op een reglementair voertuig dat voldoet aan alle toepasselijke technische voorschriften en in voorkomend geval, reglementair gekeurd zijn, vallen buiten het toepassingsgebied van de gemeentelijke machtiging en kunnen zich, net zoals elk...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT