Omzendbrief Lijst der gezworenen Hof van Assisen 2022-2026, van March 31, 2021

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel M. Omzendbrief Lijst der gezworenen Hof van Assisen 2022-2026

Aan de Dames en Heren Burgemeesters,

Ik vestig uw aandacht erop dat in de loop van het jaar 2021 de lijsten van de gezworenen van de hoven van assisen opnieuw moeten worden opgemaakt overeenkomstig de artikelen 217 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek.

De uitvoering van de artikelen 221, 223 en 227 van dat Wetboek wordt geregeld bij ministerieel besluit van 19 oktober 1972 (Belgisch Staatsblad van 24 november 1992), gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 10 december 1980 (Belgisch Staatsblad van 19 december 1980, erratum van 11 februari 1981), van 12 januari 1995 (Belgisch Staatsblad van 24 januari 1995), van 2 mei 1995 (Belgisch Staatsblad van 14 juni 1995), van 17 augustus 2012 (Belgisch Staatsblad van 15 oktober 2012), van 30 december 2016 (Belgisch Staatsblad van 30 december 2016) en van 19 september 2019 (Belgisch Staatsblad van 24 september 2019).

Hierna volgen de richtlijnen nopens de wijze waarop de gemeentelijke en provinciale lijsten in 2021 moeten worden opgemaakt. Het betreft een herhaling van de federale richtlijnen met een aanvulling voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De lijsten moeten ingediend worden vóór 1 mei 2021!

Opmaken van de gemeentelijke lijsten van de gezworenen:

  1. De loting van de gezworenen wordt verricht door de burgemeester, bijgestaan door twee schepenen. Zij heeft in het openbaar plaats op het gemeentehuis tijdens de maand januari, de dag en het uur worden door aanplakking bekendgemaakt (zie bijlage 1 van de federale omzendbrief).

  2. Op de vastgestelde dag en uur worden tien in vieren gevouwen bladen met de cijfers 1 tot 0 in een bus gelegd.

  3. De burgemeester, bijgestaan door de twee schepenen, gaat over tot de loting. Het eerst getrokken cijfer stelt de eenheden voor. Nadat hij het blaadje weer in de bus in heeft gelegd, trekt hij een tweede cijfer dat de tientallen voorstelt. Ook dit blaadje wordt in de bus gelegd.

    Deze loting heeft tweemaal plaats, eenmaal voor het Nederlands en eenmaal voor het Frans.

  4. Luidens artikel 218 van het Gerechtelijk Wetboek worden de gezworenen bij loting aangewezen uit de laatste lijst van de in het kiezersregister ingeschreven personen opgemaakt overeenkomstig artikel 10, § 1, van het Kieswetboek, d.w.z. de lijst opgesteld met het oog op de wetgevende verkiezingen.

    De personen van wie het rangnummer op die lijst (van de gemeente of van elke wijk van de gemeente) eindigt op een van de aldus gevormde getallen, worden op de voorbereidende lijst van de gezworenen ingeschreven. Aan de hand van de gegevens die voorkomen op de kiezerslijst worden evenwel onmiddellijk de namen weggelaten van de personen die op 1 januari 2021 geen 28 jaar of reeds 65 jaar oud zijn. Alleen de gelote kiezers die na 1 januari 1956 en vóór 2 januari 1993, zijn geboren komen aldus in aanmerking.

  5. Naast de naam van elke persoon die op de voorbereidende lijst voorkomt wordt het rangnummer vermeld zoals het op de kiezerslijst voorkomt.

  6. De burgemeester laat op de voorbereidende lijst de personen schrappen die sinds het opmaken van de kiezerslijst overleden zijn of die hun...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT