Omzendbrief ICM/DGH/2022/1 tot wijziging van de Omzendbrief ICM/DGH/2010/2 : de inschakeling in de dringende geneeskundige hulpverleningsketen van automatische externe defibrillatoren (AED) op publieke plaatsen, de 16 décembre 2022

Artikel M. Omzendbrief ICM/DGH/2022/1 tot wijziging van de Omzendbrief ICM/DGH/2010/2 : de inschakeling in de dringende geneeskundige hulpverleningsketen van automatische externe defibrillatoren (AED) op publieke plaatsen

In de Omzendbrief ICM/DGH/2010/2 : de inschakeling in de dringende geneeskundige hulpverleningsketen van automatische externe defibrillatoren (AED) op publieke plaatsen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 29 juli 2011, de woorden

" Hij gebruikt hiertoe het adres :

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer, Dienst Crisisbeheer

Victor Hortaplein 40/10

1060 Brussel

of het volgende emailadres com.dg2@health.fgov.be "

worden vervangen door de woorden

" Hij gebruikt hiertoe het adres :

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Directoraat-generaal gezondheidszorg,

Galileelaan 5/2,

1210 Brussel

of het volgende emailadres aed-dea@health.fgov.be "

op de artikel 3 de woorden

" De eigenaar houdt om de 2 jaar een simulatie waarbij de werking van de kast wordt nagekeken en de duidelijkheid van de kast-indicaties voor leken wordt nagegaan en zal de eventuele kosten van deze...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT