Omzendbrief nr. 515 Eindejaarstoelage 2001., de 12 novembre 2001

Artikel M. Ten einde de uitbetaling van de eindejaarstoelage 2001 te waarborgen, volgen hieronder de volgende richtlijnen :

 1. het wijzigbaar gedeelte :

  bedraagt, net als de voorgaande jaren, 2,5 % van de jaarlijkse brutobezoldiging die tot grondslag diende voor de berekening van de bezoldiging verschuldigd voor de maand oktober van het in aanmerking genomen jaar;

 2. het forfaitair gedeelte :

  wordt bekomen door het forfaitair gedeelte 2000 te vermeerderen met een breuk, waarvan het gezondheidsindexcijfer van de maand oktober 2000 als noemer en het gezondheidsindexcijfer van de maand oktober 2001 als teller geldt.

  Concreet betekent zulks :

  11 243,87 fr x 109,22/106,04 = 11 581,1861 frank.

  Het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage 2001 bedraagt dus 11 581,19 frank.

  Zoals in 2000, is een bijdrage van de sector geneeskundige verzorging voor de vastbenoemde personeelsleden verschuldigd op het bedrag van het vast gedeelte van de eindejaarstoelage dat het theoretisch bedrag 2001 aangepast aan de indexering van het theoretisch bedrag 2000 overschrijdt (koninklijk besluit van 19 november 1990 tot wijziging van artikel 30 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders).

  Deze inhouding bedraagt 3,55 % voor de werknemer en 3,85 % voor de werkgever.

  Het bedrag van de toeslag wordt als volgt berekend :

  vast gedeelte 2001 - (theoretisch...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT