Omzendbrief nr. 516 De brugdagen voor 2002., de 12 novembre 2001

Artikel M. In 2002 vallen de volgende feestdagen op donderdag, namelijk

- 9 mei, O.H. Hemelvaart,

- 15 augustus, O.L.V. Tenhemelopneming.

Teneinde een gelijke regeling voor en behandeling van alle ambtenaren en diensten te verzekeren, heb ik beslist om op vrijdag 10 mei en vrijdag 16 augustus aan alle ambtenaren een dag dienstvrijstelling toe te kennen. Door dit tijdig bekend te maken is het ook voor de bevolking duidelijk dat de diensten, besturen en instellingen waarvan sprake op die dagen niet bereikbaar zullen zijn.

Deze dienstvrijstelling geldt ook voor de personeelsleden die reeds een dag jaarlijks vakantieverlof zouden hebben genomen. Indien het personeelslid om een andere reden die dag afwezig is, bijvoorbeeld in geval van deeltijds werken, verlof om dwingende reden, ziekteverlof, enz. geeft deze dienstvrijstelling geen aanleiding tot een compenserende dag dienstvrijstelling.

Wegens de aard van hun opdracht geldt deze dienstvrijstelling niet voor personeelsleden die om functionele redenen aanwezig moeten zijn op hun dienst. Deze dag dienstvrijstelling zal dan achteraf, op een meer geschikt ogenblik, kunnen opgenomen worden, onder dezelfde voorwaarden als het jaarlijks...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT