Omzendbrief betreffende de rol en de verantwoordelijkheden van de directies van de SPW's (Waalse Overheidsdiensten) en de overheidsbestuurseenheden bij het beheer van duurzame, groene en/of sociale obligatie-uitgiftes in Wallonië, van January 28, 2021

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel M.

Voor de directies van de SPW's en de overheidsbestuurseenheden

 1. FINANCIERING VAN DE WAALSE SCHULD DOOR DUURZAME OBLIGATIE-UITGIFTES

  Op 30 oktober 2020 bedroeg de rechtstreekse schuld van Wallonië 15,651 miljard EUR. Om de terugbetaling van zijn schuld en zijn begrotingstekort te financieren, leent Wallonië op de markten, hoofdzakelijk via twee soorten financiële instrumenten :

  * private plaatsingen die door partnerbanken worden aangeboden, voor eigen rekening of voor institutionele beleggers (verzekeraars, pensioenfondsen, vermogensbeheerders, enz.)

  * beleggingen in effecten op de primaire obligatiemarkt, als openbare emittent (in dezelfde hoedanigheid als bijvoorbeeld de Belgische federale staat).

  Wat de beleggingseffecten betreft, heeft Wallonië in 2019 besloten duurzame obligatie-uitgiftes (groene en sociale) te lanceren om een deel van zijn schuld te financieren. Dit zijn obligaties die aan specifieke normen voldoen en waarop vooral wordt ingetekend door beleggers die op zoek zijn naar ESG-beleggingen "voor Environnement - Social - Gouvernance" (milieu - sociaal - bestuur).

  Wallonië heeft aldus de volgende obligaties uitgegeven:

  - in april 2019, een eerste duurzame obligatie van 1 miljard euro;

  - in april 2020, een duurzame obligatie ten belope van 700 miljoen euro;

  - in mei 2020, een 100% sociale obligatie van 1 miljard euro, ter financiering van een aanzienlijk deel van de uitzonderlijke uitgaven in verband met de gezondheids- en de sociaaleconomische crisis.

  De doelstellingen die met dit type uitgiftes worden nagestreefd, zijn de volgende :

  - diversifiëring van de financieringsbronnen om aan de toenemende behoeften van het Gewest tegemoet te komen ;

  - aan ESG-investeerders aantonen dat Wallonië de ambitie heeft om te investeren in zijn sociale en milieudoelstellingen;

  - voorrang geven aan duurzame financiering om bij te dragen tot de verwezenlijking van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen die Wallonië zich heeft gesteld.

  In ruil voor deze leningen verbindt Wallonië zich ertoe :

  - een traceerbaarheid van de begroting uit te voeren voor een bedrag dat gelijk is aan de opbrengst van de verstrekte lening, met een verificatie van de toewijzing van middelen aan de geselecteerde duurzame uitgaven, maar ook de publicatie van een verslag over de begrotingsallocatie ter attentie van investeerders ;

  - een sociaal en milieueffectrapport op te stellen waaruit blijkt welke bijdrage de gefinancierde projecten leveren aan de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling.

  De jaarlijkse publicatie van deze verslagen maakt het mogelijk drie belangrijke troeven van het Gewest voor het voetlicht te brengen:

  - onverminderde inzet voor duurzame ontwikkeling: de ambities van Wallonië voorstellen en bevorderen via zijn bijdrage aan de 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling ;

  - significant en herhaald gebruik van duurzame financieringsinstrumenten: verankering van Wallonië in de categorie van uitgevers van groene, sociale en/of duurzame obligaties, die worden gewaardeerd door een groeiend deel van de investeerders die hun investeringen afhankelijk maken van de verbintenis van de uitgevers om duurzaam te investeren ;

  - gegarandeerde controle van zijn begrotingsuitgaven: in overeenstemming met de doelstelling van de nul-basisbegroting een mechanisme voorstellen voor het valideren van begrotingen die verband houden met duurzame investeringen, alsmede de ontwikkeling van ad hoc-instrumenten voor het analyseren van maatregelen voor de milieu- en/of sociale gevolgen van goedgekeurde uitgaven.

  Daartoe doet de Waalse Regering een beroep op de deelname en medewerking van de directies van de SPW-entiteiten en de overheidsbestuurseenheden om deze verbintenissen zo goed mogelijk na te komen en de vereiste informatie te produceren.

  Deze omzendbrief heeft dus tot doel elke entiteit die uitgaven moet doen die als "duurzaam" worden gekwalificeerd, te informeren over haar verantwoordelijkheid voor duurzame emissies, met inachtneming van de werkingsregels en de beheersautonomie van elke entiteit.

  Daartoe wordt in de eerste plaats herinnerd aan het begrip "bestuur van duurzame uitgiftes" om een duidelijk beeld te geven van alle procedures die Wallonië heeft toegezegd te zullen volgen. Vervolgens worden de rollen en verantwoordelijkheden van elke entiteit gespecificeerd en wordt de planning van de behoeften en de door elke entiteit uit te voeren taken aangekondigd.

 2. BESTUUR VAN DE DUURZAME OBLIGATIE-UITGIFTES

  De Waalse regering heeft een passende bestuursstructuur opgezet, namelijk het "Comité Obligataire Durable (COD)" (Het duurzame obligaties Comité).

  De COD wordt voorgezeten door de Waalse minister belast met begroting en financiën en is samengesteld uit :

  o de secretaris-generaal die het strategisch Comité en het College van de leidende ambtenaren-generaal vertegenwoordigt, of diens vertegenwoordiger;

  o de directeur-generaal van de "SPW" (Waalse Overheidsdienst) die belast is met begrotingszaken, of diens vertegenwoordiger;

  o de leidend deskundige die verantwoordelijk is voor de cel voor het beheer van de schuld, of zijn vertegenwoordiger;

  o de verantwoordelijke voor de directie duurzame ontwikkeling binnen de SPW secretariaat-generaal, of zijn/haar vertegenwoordiger.

  De COD delegeert de algemene en operationele...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT