Omzendbrief betreffende de praktische modaliteiten van de plaatsing en de uitvoering van de raamovereenkomst in de context van federale aankopen, de 28 juin 2022

Artikel M.

Inhoudstafel

 1. INLEIDING EN DOELSTELLINGEN

 2. TOEPASSINGSGEBIED EN DEFINITIES

  Toepassingsgebied

  Lexicon

 3. VERDUIDELIJKING VAN DE REGELING VAN DE RAAMOVEREENKOMST

  1. Definitie en kenmerken van de raamovereenkomst

  2. Toepassing van de algemene beginselen vermeld in hoofdstuk 2 van titel 1 van de wet

  3. Voorwerp van de raamovereenkomst

  4. Looptijd van de raamovereenkomst

  5. Aanwijzing van partijen en eventuele gebruikers

  6. Indeling van de raamovereenkomsten

   6.1 Raamovereenkomsten met één deelnemer

   6.2 Raamovereenkomsten met meerdere deelnemers

  7. Bijzonderheden m.b.t. de plaatsing van een raamovereenkomst

   7.1 Procedure en bevoegdheid

   7.2 Doorwerking van de gebruikte procedure naar de specifieke opdrachten

   7.3 Selectie

  8. Uitvoering van de raamovereenkomst

  9. Verbreking van de raamovereenkomst

  10. Plaatsing specifieke opdrachten

   10.1 Algemeen

   10.2 Rechtstreekse gunning

   10.3 Procedure van de minicompetitie

  11. Specifieke regels inzake de mini-competitie

   11.1 Elektronische middelen

   11.2 Indiening van een UEA

   11.3 Rechtsbescherming

  12. Uitvoering van de specifieke opdrachten

 4. DE TECHNIEK VAN DE RAAMOVEREENKOMST IN COMBINATIE MET GROEPERING VAN AANKOPEN VAN VERSCHILLENDE AANBESTEDENDE OVERHEDEN

  1. Occasionele gezamenlijke opdrachten

  2. Gecentraliseerde aankoopactiviteiten en aankoopcentrales

   14.1 Aankoopcentrale : een begrip met een dubbele betekenis

   14.2 De aanbestedende overheid die optreedt als aankoopcentrale in de vorm van plaatsing

   14.3 Verplichtingen van de leidende dienst

  3. Aanvullende aankoopactiviteiten

  4. Het opzetten van een raamovereenkomst in de context van het K.B. federaal aankoopbeleid

   Mevrouw de Minister,

   Mijnheer de Minister,

 5. I. INLEIDING EN DOELSTELLINGEN

  De regeling van de raamovereenkomst wordt in de wet van 17 juni 2016 in vergelijking met de wet van 15 juni 2006 grotendeels behouden en verduidelijkt. In de nieuwe wet is de regeling ondergebracht in hoofdstuk 3 van titel 1 genaamd "Technieken en instrumenten voor elektronische en samengestelde opdrachten".

  In overweging 59 van richtlijn 2014/24 verklaart de Europese regelgever de indeling : "Op de aanbestedingsmarkten van de Unie komt het steeds vaker voor dat de aanbestedende diensten de vraag bundelen om schaalvoordelen zoals lagere prijzen en transactiekosten te verkrijgen, en om het aanbestedingsmanagement te verbeteren en te professionaliseren. Dit kan worden bereikt door bundeling van de aankopen, in de vorm van samenvoeging van aanbestedende diensten of bundeling naar volume en waarde van in de tijd gespreide opdrachten."

  Het doel van een raamovereenkomst bestaat er dus in een stroom van te plaatsen opdrachten te bundelen onder een overkoepelende overeenkomst. Alle uitvoeringsvoorwaarden van de te plaatsen opdrachten zullen hetzij reeds volledig uitgewerkt zijn in deze overeenkomst, hetzij niet volledig zijn uitgewerkt, in welk geval zij worden vastgesteld naar aanleiding van de plaatsing van de specifieke opdrachten.

  In eerste instantie dient de plaatsing van de raamovereenkomst zelf het voorwerp uit te maken van een in mededingingstelling overeenkomstig de geldende mededingingsvoorwaarden van de gebruikte plaatsingsprocedure. Na de sluiting van de raamovereenkomst kunnen de specifieke opdrachten geplaatst worden, hetzij door middel van een formele bestelling van de aanbestedende overheid bij de gekozen deelnemer, hetzij na het doorlopen van een relatief eenvoudig plaatsingstraject.

  Afhankelijk van de voorwaarden en de bepalingen van de raamovereenkomst kunnen verschillende doelstellingen beoogd worden :

  - gestandaardiseerde aanpak van aankopen over een bepaalde periode, waarbij er ondanks specifieke kenmerken van bepaalde aankopen toch een zekere uniformiteit wordt bereikt in de omschrijving van de behoeften;

  - een zekere flexibiliteit behouden ten aanzien van het gamma aan beschikbare producten en diensten, en de werkelijk te bestellen hoeveelheden;

  - methode om stocks beter te beheren : raamovereenkomsten laten toe off the shelf aankopen overzichtelijk te houden;

  - het kunstmatig splitsen van opdrachten kan worden vermeden door de bundeling van aankopen onder een raamovereenkomst;

  - vermindering van de transactiekosten: de aanbestedende overheid kan deze kosten verdelen over een groter aankoopvolume;

  - een groter aankoopvolume kan leiden tot schaalvoordelen in hoofde van de leverancier die hem in staat stellen betere voorwaarden te bieden. Deze voorwaarden zullen wellicht nog beter zijn wanneer de afname van minimale hoeveelheden wordt gegarandeerd;

  - de mogelijkheid om te anticiperen op situaties, die een dringende interventie vereisen waarvoor normaal gezien beroep wordt gedaan op een urgentieprocedure;

  - de uitbouw van een duurzame samenwerking tussen de ondernemingen en de aanbestedende overheden;

  - een verzekering tegen bevoorradingstekorten wanneer de raamovereenkomst met meerdere deelnemers wordt gesloten.

  De techniek van de raamovereenkomst en de bijhorende soepele procedure waarmee de specifieke opdrachten geplaatst kunnen worden, mogen niet oneigenlijk gebruikt worden om de mededinging te verhinderen, te beperken of te vervalsen. Deze omzendbrief heeft als doelstellingen de regelgeving van de raamovereenkomst te verduidelijken en een meer uniforme toepassing van de raamovereenkomst door de federale aankopers te garanderen.

  De plaatsing van een raamovereenkomst kan gepaard gaan met het centraliseren van aankoop(activiteiten) door verschillende aanbestedende overheden (zie de overwegingen 59 en 60 van de richtlijn). Het centraliseren van aankopen door verschillende aanbestedende overheden kan op zijn beurt door verschillende technieken worden gerealiseerd, al dan niet in combinatie met de raamovereenkomst.

  De raamovereenkomst is te onderscheiden van de aankoopcentrale. Hoewel beide technieken combineerbaar zijn, gaat het om technieken met een verschillende doelstellingen. Terwijl de raamovereenkomst ertoe strekt een kader te creëren met het oog op de sluiting van latere opdrachten, strekt de techniek van de aankoopcentrale er toe verschillende aanbestedende overheden toe te laten leveringen of diensten te verwerven of opdrachten betreffende werken, leveringen of diensten te plaatsen. De voorwaarden om beide technieken te combineren worden behandeld in deel IV.

 6. TOEPASSINGSGEBIED EN DEFINITIES

  Toepassingsgebied

  De volgende federale aanbestedende overheden dienen de onderhavige omzendbrief na te leven :

  - de FOD's, met inbegrip van de federale Politie;

  - de POD's;

  - het Ministerie van Landsverdediging;

  - de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie.

  Alle andere federale aanbestedende overheden, die vallen onder het gezag of de voogdij van de bevoegde minister, worden niettemin verzocht de onderhavige omzendbrief op identieke manier toe te passen. De regeringscommissarissen of de gemachtigden die een controlefunctie t.a.v. beslissingen met een budgettaire of financiële weerslag uitoefenen en die uit dien hoofde benoemd zijn door de minister die de begroting onder zijn bevoegdheden heeft, worden uitgenodigd toe te zien op de toepassing van deze omzendbrief binnen het kader van de wetgeving die hun opdracht regelt.

  Deze omzendbrief is van toepassing op de raamovereenkomsten die ressorteren onder titel 2 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. De omzendbrief is van overeenkomstige toepassing, mutatis mutandis, op de raamovereenkomsten en specifieke opdrachten die vallen onder titel 3 van dezelfde wet en op de raamovereenkomsten en specifieke opdrachten die behoren tot het toepassingsgebied van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdracht en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, d.w.z. in de mate de bepalingen van de betrokken wetgeving er niet mee onverenigbaar zijn.

  Raamovereenkomsten en opdrachten, die vallen onder het toepassingsgebied van art. 3/1 van voormelde wet van 13 augustus 2011 evenals concessieovereenkomsten zijn evenwel uitgesloten van het toepassingsgebied van deze omzendbrief.

  Lexicon

  Voor de toepassing van deze omzendbrief wordt verstaan onder :

  - de richtlijn: de richtlijn 2014/24/EU van het Europees parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van richtlijn 2004/18/EG;

  - de wet: de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;

  - de wet rechtsbescherming: de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies;

  - het KB plaatsing: het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren;

  - het KB uitvoering: het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten;

  - het KB tussenkomst Ministerraad: het koninklijk besluit van 3 april 2013 betreffende de tussenkomst van de Ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten, prijsvragen en concessies op federaal niveau;

  - het KB federaal aankoopbeleid : het koninklijk besluit van 22 december 2017 inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid;

  - partijen bij de raamovereenkomst: de rechtens onderscheiden lichamen tussen dewelke de raamovereenkomst gesloten wordt;

  - de deelnemer (als bedoeld in deel III van de omzendbrief) : de ondernemer die partij is bij de raamovereenkomst;

  - de specifieke opdracht: de opdracht die op basis van de raamovereenkomst wordt geplaatst;

  - de gekozen deelnemer: de deelnemer aan wie de specifieke opdracht gegund wordt;

  - leidende dienst: de aanbestedende overheid die belast is met de plaatsing en/of de sluiting van de raamovereenkomst en die de uitvoering controleert;

  - gebruikers: de aanbestedende overheden, die voorafgaandelijk zijn geïdentificeerd als gerechtigd om specifieke opdrachten te plaatsen;

  -...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT