Omzendbrief betreffende arrest nr. 61/2017 van het Grondwettelijk Hof van 18 mei 2017 betreffende artikel 57sexies van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's, van 13 juli 2017

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel M.

 1. Inleiding

  Op 18 mei 2017 heeft het Grondwettelijk Hof arrest nr. 61/2017 gewezen. Dit arrest vernietigt artikel 57sexies van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's.

  Artikel 57sexies had betrekking op de personen die gemachtigd werden tot een verblijf op basis van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen omwille van een beroepskaart of een arbeidskaart B, die een beperkt verblijfsrecht in België hebben (A-kaart).

 2. Gevolgen voor de OCMW's

  De vernietiging van artikel 57sexies van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's betekent dat de personen die gemachtigd werden tot een verblijf op basis van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen omwille van een beroepskaart of een arbeidskaart B die een beperkt verblijfsrecht in België hebben (A-kaart), aanspraak kunnen maken op het recht op maatschappelijke dienstverlening.

  De vernietigingsarresten uitgesproken door het Grondwettelijk Hof hebben "een absoluut gezag van gewijsde". Dit betekent dat dit arrest, vanaf de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, voor iedereen geldt.

  Nieuwe beslissingen, genomen vanaf de bekendmaking van arrest nr. 61/2017 van het Grondwettelijk Hof in het Belgisch Staatsblad, moeten in overeenstemming zijn met het nieuwe geldende recht.

  Naar aanleiding van deze beslissing van het Grondwettelijk Hof, moeten alle lopende beslissingen dus worden herzien. Met "lopende" beslissingen worden de beslissingen bedoeld die voor de publicatiedatum van het arrest in het Belgisch Staatsblad begonnen zijn en waarvan de duur deze datum overschrijdt. Het OCMW beschikt, te tellen vanaf de publicatiedatum van deze omzendbrief, over vier maanden om de betrokken dossiers te herzien.

  Deze omzendbrief heft de ministeriële omzendbrief van 22 januari 2016 betreffende de interpretatie van artikel 57sexies van de organieke wet van de OCMW's op, evenals punt 2 van de ministeriële...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT