Omzendbrief 307sexies. - Aanschaffen van personenvoertuigen bestemd voor de Staatsdiensten en sommige instellingen van openbaar nut, de 21 avril 2017

Artikel M. Onderstaande bepalingen m.b.t. budgetplafonds en ecoscores kwamen stand op basis van een grondige analyse van de op de markt beschikbare voertuigen (2014) en op basis van gegevens verkregen in het kader van de contracten van FOR.

Voor de berekeningen met betrekking tot de Total Cost of Ownership (TCO) werd geen rekening gehouden met het restbedrag van de personenvoertuigen vermits bij aankoop de voertuigen afgeschreven worden op een bepaald aantal jaren en bij leasing de voertuigen eigendom blijven van de leasingmaatschappij.

De besturen en andere diensten van het federaal administratief openbaar ambt zoals bedoeld in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken, zullen bij de aankoop of het leasen van personenvoertuigen de volgende regels naleven :

 1. Een personenvoertuig is een motorvoertuig van de categorie M1 zoals gedefinieerd in artikel 1, § 1, 1° van het Koninklijk Besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.

 2. Voor het aankopen van voertuigen, beschrijven de diensten hun behoeften.

  De indeling in categorieën, zoals beschreven in TABEL 1, is enkel een indicatieve leidraad.

  In elk geval waken ze over de toepassing van de vastgestelde richtlijnen betreffende de prijs en ecoscore.

 3. In vergelijking met de omzendbrief 307 quinquies werden in deze omzendbrief een aantal minder vervuilende nieuwe groene voertuigen toegevoegd. Dit is gebeurd naar aanleiding van de bepalingen van artikel 6 van de Europese Richtlijn 2012/27/EU van 25 oktober 2012 verschenen in het Publicatieblad van de Europese Unie van 14 november 2012. Deze Richtlijn is in werking getreden op 3 december 2012 en werd omgezet in het Koninklijk Besluit van 13 juli 2014. Ze legt op dat alleen producten van de hoogst mogelijke energie-efficiëntieklasse gekocht moeten worden, rekening houdend met kosteneffectiviteit, economische haalbaarheid, duurzaamheid in ruimer verband, technische geschiktheid alsmede de aanwezigheid van voldoende concurrentie. Behalve voor voertuigen is de richtlijn ook expliciet van toepassing op de banden van voertuigen.

 4. Volgens het Regeerakkoord van 2014 vormt het verzekeren van een duurzame mobiliteit een grote uitdaging en is belangrijk voor onze economie, het milieu en de luchtkwaliteit. "CO-modaliteit is voor de regering het uitgangspunt. Daarbij wordt ingezet op een ketenmobiliteit en worden de verschillende verplaatsingsvormen op elkaar afgestemd.

  De regering creëert een wettelijk kader voor het mobiliteitsbudget zodat het ook vlot en eenvoudig kan toegepast worden.

  Het is cruciaal dat ons voertuigpark de komende jaren drastisch groener wordt.

  Daarom geeft de Regering er de voorkeur aan dat de nieuwe dienstvoertuigen van ALLE federale overheidsdiensten en instellingen elektrisch, hybride of CNG zijn."

  Diensten met een wagenpark van minder dan 20 voertuigen zullen de aankoop van elektrische, hybride of CNG voertuigen in de mate van het mogelijke stimuleren. Zij zullen er op waken dat bij de gunning extra aandacht wordt gevestigd op de milieucriteria.

  [...]

  Diensten met een wagenpark van tenminste 20 voertuigen, zullen hun aankoopbudget voor de aankoop van nieuwe voertuigen als volgt heroriënteren :

  -Minstens 5 % van alle aangekochte of geleasede wagens is van het type elektrisch, hybride of CNG;

  EN

  - Minstens 10 % van alle aangekochte of geleasede...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT