Omzendbrief 131/10 van 6 januari 2023 over de indexering van de tarieven van de gerechtskosten in strafzaken en de gelijkgestelde kosten, de 6 janvier 2023

Artikel M.

Aan de ambtenaren van de taxatiebureaus, met inbegrip van wie er door de griffies is gedetacheerd, de vereffeningsbureaus, het centraal bureau voor de gerechtskosten in strafzaken, en de centrale dienst vereffeningen van het DGRO in hun hoedanigheid van respectievelijk controleurs en vereffenaars,

Ter attentie van de hoofdgriffiers en hoofdsecretarissen van het parket, de griffiers en de parketsecretarissen, hun medewerkers, de prestatieverleners die gerechtskosten in strafzaken en daarmee gelijkgestelde kosten genereren op vordering van een magistraat of een daartoe gemachtigd lid van de orde- of inspectiediensten,

Deze omzendbrief strekt ertoe de geïndexeerde bedragen van de vergoedingen voor de geleverde prestaties en de uitvoering van opdrachten waarop de prestatieverleners recht hebben, bekend te maken.

Bij ministeriële omzendbrief nr. 131/9 van 8 januari 2022 werden de vergoedingen waarin is voorzien in het kader van de gerechtskosten in strafzaken en de gelijkgestelde kosten voor het laatst geïndexeerd.

Het indexeren van de bedragen die worden betaald voor de diverse soorten gerechtskosten, steunt op art. 9 van de wet van 23 maart 2019, uitgewerkt in de artikelen 28 tot 30 van het KB van 15/12/19, dat de wet uitvoert.

Hier worden de bedragen van de diverse tarieven vermenigvuldigd met de afgevlakte gezondheidsindex (dit is de gemiddelde gezondheidsindex van de laatste 4 maanden van de bedoelde periode) van december 2021 tot en met december 2022 = 127,04 en gedeeld door het gemiddelde van december 2020 tot en met december 2021 = 114,25 en is de aldus verkregen coëfficiënt 1,111, dit is een verhoging met 11,11%.

Op het tarief voor de verplaatsingsvergoeding en dat van de vertalers na, worden alle gegevens en resultaten van wiskundige bewerkingen afgerond op 2 decimalen volgens de gewone methode waarbij het tweede decimaal met een waarde van 0 tot en met 4 naar beneden, en dat van 5 tot en met 9 naar boven worden afgerond.

Bij de berekening van de bedragen op de kostenstaat en hun betaling kan door deze bewerkingen het verschil tussen de handmatige en de automatische berekeningen oplopen tot een bedrag van enkele centen tot euro's meer of minder. Dit verschil kan boekhoudkundig niet voorkomen worden.

Een ander probleem veroorzaakt door de afrondingen, is dat vooral de tarieven van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT