19 NOVEMBER 2004. - Wet tot invoering van een heffing op omwisselingen van deviezen, bankbiljetten en munten

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

HOOFDSTUK II. - Werkingssfeer

Art. 2. Aan de belasting zijn onderworpen de omwisselingen van deviezen, direct of indirect, contant of op termijn, al dan niet giraal, van deviezen die in België plaatsvinden.

HOOFDSTUK III. - Belastingplichtigen

Art. 3. Als belastingplichtige wordt beschouwd ieder die, zelfs incidenteel, zelfstandig een belastbare handeling verricht.

Ter voorkoming vare belastingontwijking of fraude kunnen verrichtingen door personen die juridisch gezien wel zelfstandig zijn doch financieel, economisch en organisatorisch nauw met een belastingplichtige verbonden zijn, als verrichtingen van de belastingplichtige worden aangemerkt.

HOOFDSTUK IV. - Belastbare handelingen

Art. 4. Als een omwisseling van deviezen wordt beschouwd de overgang of overdracht van de macht om als eigenaar deviezen van een Staat te ruilen voor deviezen van een andere Staat.

Voor de toepassing van deze bepaling wordt als een Staat beschouwd, de Europese Economische en Monetaire Unie of elk ander territorium met een eenheidsmunt.

Als deviezen worden beschouwd de deviezen, bankbiljetten en munten die wettig betaalmiddel zijn met uitzondering van munten en biljetten die als verzamelobject zijn te beschouwen.

Als een omwisseling van deviezen wordt eveneens beschouwd de omwisseling ingevolge een overeenkomst tot omwisseling op commissie. Wanneer een omwisseling door tussenkomst van een persoon handelend op eigen naam maar voor rekening van een ander plaatsvindt, wordt deze persoon geacht de omwisseling zelf te hebben verricht.

Als omwisseling wordt eveneens beschouwd verrichtingen in financiële instrumenten die een gelijke werking hebben als omwisselingen van deviezen. Daartoe behoren de ruilverrichtingen van instrumenten die risico's impliceren eigen aan waardefluctuaties van wisselverrichtingen, met inbegrip van goederentransacties.

HOOFDSTUK V. - Plaats van de belastbare handelingen in België

Art. 5. § 1. Een omwisseling van deviezen wordt geacht in België plaats te vinden indien :

  1. één van de partijen of tussenpersonen bij de omwisseling in België is gevestigd;

  2. de betaling, onderhandeling of de orders zich in België situeren. De Koning kan regels vaststellen ter nadere omschrijving van deze plaatsbepalingen;

  3. één van de deviezen die worden omgewisseld een wettig...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT