Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Ambtenarenzaken en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2000 tot wijziging van diverse verordeningsbepalingen die ressorteren onder de..., de 11 décembre 2001

HOOFDSTUK I. - Wijziging van verordeningsbepalingen.

Afdeling 1. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 21 mei 1964 tot coördinatie van de wetten betreffende het personeel in Afrika.

Artikel 1. In artikel 15, § 2, lid 3, van het koninklijk besluit van 21 mei 1964 tot coördinatie van de wetten betreffende het personeel in Afrika, worden de woorden " 350 000 frank " vervangen door " 8 676,28 EUR ".

Afdeling 2. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 12 oktober 1964 tot vaststelling van de bezoldiging van hen die hun medewerking verlenen voor de opleiding en de voortgezette opleiding van het Rijkspersoneel.

Art. 2. In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 12 oktober 1964 tot vaststelling van de bezoldiging van hen die hun medewerking verlenen voor de opleiding en de voortgezette opleiding van het Rijkspersoneel, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Artikel 2 1 000 24,79 EUR

Artikel 3 180 4,47 EUR

270 6,70 EUR

1 200 29,75 EUR

Artikel 5 650 16,12 EUR

900 22,31 EUR

Artikel 6 270 6,70 EUR

Artikel 9 2 400 59,50 EUR

500 12,40 EUR

Artikel 12 1 000 24,79 EUR

Afdeling 3. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten.

Art. 3. In artikel 13, van het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten, worden de woorden " tien frank " vervangen door de woorden " 0,25 EUR ".

Afdeling 4. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 21 april 1965 houdende bezoldigingsregeling van het wetenschappelijk personeel van de Staat laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 juni 1999.

Art. 4. In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 21 april 1965 houdende bezoldigingsregeling van het wetenschappelijk personeel van de Staat, worden de in frank uitgedrukte weddenschalen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte weddenschalen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Artikel 3

 1. 831 108 - 1 488 519 20 602,63 - 36 899,46

  3.1 x 27 880 3.1 x 691,13

  11.2 x 52 161 11.2 x 1 293,04

 2. 1 028 959 - 1 545 185 25 507,23 - 38 304,18

  3.1 x 25 182 3.1 x 624,25

  10.2 x 44 068 10.2 x 1 092,42

 3. 1 154 869 - 1 627 027 28 628,46 - 40 332,99

  3.1 x 25 182 3.1 x 624,25

  9.2 x 44 068 9.2 x 1 092,42

  1 189 051 - 1 762 822 29 475,81 - 43 699,25

  11.2 x 52 161 11.2 x 1 293,04

  1 208 835 - 1 964 303 29 966,24 - 48 693,90

  14.2 x 53 962 14.2 x 1 337,69

  Artikel 16

  1 364 740 - 2 156 156 33 831,03 - 53 449,75

  8.3 x 98 927 8.3 x 2 452,34

  1 601 540 - 2 410 958 39 701,14 - 59 766,10

  6.3 x 134 903 6.3 x 3 344,16

  1 778 614 - 2 669 069 44 090,69 - 66 164,54

  5.3 x 178 091 5.3 x 4 414,77

  Afdeling 5. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 4 februari 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1965 houdende bezoldigingsregeling van het wetenschappelijk personeel van de Staat.

  Art. 5. In de hierna vermelde bijzondere bepalingen en overgangs- en slotbepalingen van het koninklijk besluit van 4 februari 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1965 houdende bezoldigingsregeling van het wetenschappelijk personeel van de Staat, worden de in frank uitgedrukte weddenschalen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte weddenschalen van de derde kolom van dezelfde tabel.

  Artikel 10

 4. 911 438 - 1 296 376 22 593,96 - 32 136,39

  3.1 x 25 182 3.1 x 624,25

  8.2 x 38 674 8.2 x 958,71

 5. 1 028 959 - 1 457 049 25 507,23 - 36 119,34

  3.1 x 25 182 3.1 x 624,25

  8.2 x 44 068 8.2 x 1 092,42

  Afdeling 6. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 21 augustus 1970 betreffende de toekenning van verlof en van een vergoeding van sociale promotie aan sommige categorieën van het door de staat bezoldigd personeel.

  Art. 6. In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 21 augustus 1970 betreffende de toekenning van verlof en van een vergoeding van sociale promotie aan sommige categorieën van het door de staat bezoldigd personeel, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

  Artikel 6 800 19,84 EUR

  4 000 99,16 EUR

  Afdeling 7. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 29 juni 1973 houdende toekenning van een gewaarborgde bezoldiging aan sommige personeelsleden van de ministeries.

  Art. 7. In artikel 3 van het koninklijk besluit van 29 juni 1973 houdende toekenning van een gewaarborgde bezoldiging aan sommige personeelsleden van de ministeries, worden de woorden " 528 580 BEF " en " 498 381 BEF " vervangen door de woorden " 13 103,16 EUR " en " 12 354,55 EUR ".

  Afdeling 8. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 15 december 1994 tot vaststelling van de samenstelling, de werkwijze en de bevoegdheden van het Beheerscomité van het Vast Wervingssecretariaat, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 6 februari 1996.

  Art. 8. In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 15 december 1994 tot vaststelling van de samenstelling, de werkwijze en de bevoegdheden van het Beheerscomité van het Vast Wervingssecretariaat, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

  Artikel 8

  Afdeling 9. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen.

  Art. 9. In artikel 121, lid 6,van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen, worden de woorden " een frankgedeelte bevat, wordt het tot de hogere of lagere frank afgerond naargelang het al dan niet 50 centimes bereikt " vervangen door " wordt uitgedrukt in euro en cent wordt het afgerond naar de hogere of lagere cent naargelang het cijfer van de honderdduizendsten al dan niet 5 bereikt ".

  Afdeling 10. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 19 april 1999 tot vaststelling van de elementen en de referentiepunten in de zin van het artikel 9bis, § 6, van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel

  Art. 10. In de bijlage : " minimaal recht : onderbreking van de loopbaan ", tabel 2, kolom referentiepunten, lid 7, van het koninklijk besluit van 19 april 1999 tot vaststelling van de elementen en de referentiepunten in de zin van het artikel 9bis, § 6, van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, wordt de zin " Wanneer het overeenkomstig de voorgaande bepalingen berekend bedrag een frankgedeelte bevat, wordt het tot de hogere of lagere frank afgerond naargelang het al dan niet 50 centimes bereikt. " vervangen door de zin " Wanneer het overeenkomstig de voorgaande bepalingen berekend bedrag wordt uitgedrukt in euro en cent, wordt het afgerond naar de hogere of lagere cent naargelang het cijfer van de honderdduizendsten al dan niet 5 bereikt ".

  Afdeling 11. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 30 april 1999 houdende bezoldigingsregeling van het toegevoegd vorsingspersoneel en van het beheerspersoneel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat

  Art. 11. De bijlage 1 van het koninklijk besluit van 30 april 1999 houdende bezoldigingsregeling van het toegevoegd vorsingspersoneel en van het beheerspersoneel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat wordt vervangen door de bijlage 1 van dit besluit.

  Art. 12. In de hierna vermelde overgangs- en slotbepalingen van het koninklijk besluit van 30 april 1999 houdende bezoldigingsregeling van het toegevoegd vorsingspersoneel en van het beheerspersoneel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat worden de in frank uitgedrukte weddenschalen die voorkomen in de tweede kolom van de volgende tabel vervangen door de in euro uitgedrukte weddenschalen in de derde kolom van dezelfde tabel.

  Artikel 31

  736 009 - 1 174 227 18 245,19 - 29 108,45

  3.1 x 10 676 3.1 x 264,66

  2.2 x 14 232 2.2 x 352,81

  2.2 x 28 463 2.2 x 705,58

  10.2 x 32 080 10.2 x 795,25

  (Kl 23 j. - N. 2+ - GA) (Kl 23 j. - N. 2+ - GA)

  770 933 - 1 209 151 19 110,93 - 29 974,19

  3.1 x 10 676 3.1 x 264,66

  2.2 x 14 232 2.2 x 352,81

  2.2 x 28 463 2.2 x 705,58

  10.2 x 32 080 10.2 x 795,25

  (Kl 23 j. - N. 2+ - GA) (Kl 23 j. - N. 2+ - GA)

  736 009 - 1 174 227 18 245,19 - 29 108,45

  3.1 x 10 676 3.1 x 264,66

  2.2 x 14 232 2.2 x 352,81

  2.2 x 28 463 2.2 x 705,58

  10.2 x 32 080 10.2 x 795,25

  (Kl 23 j. - N. 2+ - GA) (Kl 23 j. - N. 2+ - GA)

  598 141 - 920 798 14 827,53 - 22 826,05

  3.1 x 10 072 3.1 x 249,68

  2.2 x 13 632 2.2 x 337,93

  2.2 x 26 852 2.2 x 665,65

  9.2 x 23 497 9.2 x 582,48

  (Kl 23 j. - N. 2+ - GA) (Kl 23 j. - N. 2+ - GA)

  686 312 - 1 027 893 17 013,24 - 25 480,87

  3.1 x 10 676 3.1 x 264,66

  2.2 x 14 232 2.2 x 352,81

  2.2 x 28 463 2.2 x 705,58

  9.2 x 24 907 9.2 x 617,43

  (Kl 23 j. - N. 2+ - GA) (Kl 23 j. - N. 2+ - GA)

  598 141 - 920 798 14 827,53 - 22 826,05

  3.1 x 10 072 3.1 x 249,68

  2.2 x 13 632 2.2 x 337,93

  2.2 x 26 852 2.2 x 665,65

  9.2 x 23 497 9.2 x 582,48

  (Kl 23 j. - N. 2+ - GA) (Kl 23 j. - N. 2+ - GA)

  686 312 - 1 027 893 17 013,24 - 25 480,87

  3.1 x 10 676 3.1 x 264,66

  2.2 x 14 232 2.2 x 352,81

  2.2 x 28 463 2.2 x 705,58

  9.2 x 24 907 9.2 x 617,43

  (Kl 23 j. - N. 2+ - GA) (Kl 23 j. - N. 2+ - GA)

  598 141 - 920 798 14 827,53 - 22 826,05

  3.1 x 10 072 3.1 x 249,68

  2.2 x 13 632 2.2 x 337,93

  2.2 x 26 852 2.2 x 665,65

  9.2 x 23 497 9.2 x 582,48

  (Kl 23 j. - N. 2+ - GA) (Kl 23 j. - N. 2+ - GA)

  618 141 - 953 722 15 323,32 - 23 642,24

  3.1 x 10 072 3.1 x 249,68

  1.2 x 11 686 1.2 x 289,69

  1.2 x 15...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT